W przypadku importu lub eksportu produktów rolnych z/do krajów trzecich niezbędne jest posiadanie pozwoleń AGRIM i AGREX. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o tych pozwoleniach.

AGRIM i AGREX

Co to jest AGRIM i AGREX?

Pozwolenia AGRIM (Agricultural Imports) jak i AGREX (Agricultural Exports) związane są odpowiednio z procesem importu i eksportu wybranych produktów rolnych z lub do krajów spoza Unii Europejskiej.

Lista produktów objętych wymogami posiadania pozwoleń AGRIM lub AGREX (wraz z kodami CN) znajduje się w Załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.

Wystawiane są one na konkretny czas i zezwalają na wwóz/wywóz określonej ilości danego towaru. Pozwolenia te umożliwiają Unii Europejskiej monitorowanie handlu produktami rolnymi pomiędzy państwami UE, a krajami trzecimi.

Szkolenie Online

W dodatku w określonych przypadkach pozwalają na uzyskanie  refundacji, która ma rekompensować różnice między cenami produktów rolnych na terenie UE, a w krajach trzecich. W przypadku eksportu jest to dopłata pieniężna, a w przypadku importu – niższe stawki celne. W Polsce organem za nie odpowiedzialnym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kto może ubiegać się o pozwolenie AGRIM i AGREX?

O wymienione wyżej pozwolenia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne z siedzibą na obszarze UE, którzy posiadają numer EORI oraz numer identyfikacyjny EP (numer nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Wniosek o pozwolenie AGRIM i AGREX

By uzyskać pozwolenia AGRIM i AGREX należy złożyć stosowny wniosek w KOWR (można złożyć go osobiście, pocztą lub faxem/elektronicznie). Powinien być on wypełniony zgodnie z zasadami, które zostały określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r.

Wnioski powinny zawierać m.in. takie informacje jak: dane organu wydającego, dane przedsiębiorcy, kraj pochodzenia/wywozu, nazwa handlowa produktu, kod CN, opis zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), kod CN, ilość towaru słownie i cyframi oraz inne dane szczegółowe, a także wysokość zabezpieczenia, o którym poniżej.

Formularze i instrukcje uzupełniania tych wniosków znajdą Państwo tutaj: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/wnioski-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz-formularze-i-instrukcje-wypelniania-wnioskow)

Koszt wydania pozwolenia, niezależnie od typu, wynosi 82 zł.

Podczas składania wniosku przedsiębiorca jest także zobowiązany do złożenia w KOWR wspomnianego wcześniej zabezpieczenia, które ma być gwarancją wypełnienia postanowień zawartych w pozwoleniach AGRIM lub AGREX. Może mieć ono formę gwarancji instytucji finansowej lub gotówki. W przypadku dopełnienia zobowiązań, zabezpieczenie jest zwracane. Wymagana kwota musi znaleźć się na koncie KOWR w dniu składania wniosku, do godziny 13.

Zabezpieczenie nie jest wymagane, gdy jego kwota jest równa lub niższa 100 euro.

W określonych przypadkach, m.in. w ramach przywozu bez preferencji i wywozu bez refundacji, KOWR wystawia pozwolenie niezwłocznie, z zastrzeżeniem wpłynięcia na konto wymaganego zabezpieczenia do godziny 13.

zkolenie Online

Darmowy Webinar:

Import z Alibaby

Środa, 15 lipca, godz. 19:30

Darmowy Webinar:

Import z Alibaby

Środa, 15 Lipca, godz. 19:30