W momencie zdecydowania się na import z Chin, warto zapoznać się z regułami incoterms 2010. W niniejszym artykule skupimy się na jednym z rodzajów incoterms, a mianowicie na CIF Incoterms. CIF to incoterms należący do grupy C, w której to koszty transportu opłacane są przez sprzedającego. CIF (Cost, Insurance and Freight) oznacza koszt, ubezpieczenie i fracht.

cif incoterms

CIF Incoterms w transporcie

Incotersmy to podstawowa kwestia podczas importowania towarów  z Chin. Omawiana formuła CIF może być stosowana tylko i wyłącznie w transporcie morskim i śródlądowym. CIF nie może być wykorzystywane w transporcie kombinowanym, czyli takim polegającym na wykorzystywaniu więcej niż jednej gałęzi transportu. Wtedy zaleca się natomiast skorzystanie z formy CIP, która na to pozwala.

CIF

Dostarczanie towaru

Przy korzystaniu z tej formuły incoterms uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar do kupującego w momencie gdy towary mijają nadburcia statku w porcie załadowania. W tym momencie sprzedający nie jest już odpowiedzialny za uszkodzenia lub utratę towaru. Obowiązki te przechodzą wtedy na kupującego.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach CIF Incoterms

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie towaru na rzecz kupującego. Jest on zobowiązany do zakupienia ubezpieczenia towaru według zasady minimalnego zakresu pokrycia ryzyka, chyba że zostało to ustalone inaczej przez obie strony. Szczegóły ubezpieczenia powinny zostać ustalone przez kupującego (głównie zakres ryzyka czy wybór firmy ubezpieczeniowej). Niektóre rodzaje ryzyka wymagają dodatkowego ubezpieczenia (tj. wojna, strajk, rozruch, zamieszki). Jeśli kupujący tego zażąda, sprzedający ma obowiązek zorganizowania dodatkowej ochrony na koszt kupującego.

Umowa ubezpieczeniowa powinna zostać zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%. Zaleca się zawarcie ubezpieczenia w tej samej walucie, co ceny towarów.

Ubezpieczenie trwa do momentu dostarczenia towaru do portu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przewóz i daje kupującemu ochronę już od momentu ładowania towarów na pokład w punkcie załadunku. Ponadto w obowiązku sprzedającego jest przekazanie kupującemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Taki dokument może okazać się bardzo przydatny, gdy kupujący będzie musiał dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

Jednym z kluczowych obowiązków sprzedającego jest zawarcie umowy przewozu towarów do oznaczonego portu przewozu na swój koszt. Ponadto odpowiedzialny jest również za opłacenie frachtu i załadunek na statek. W obowiązkach sprzedającego jest także wykupienie ubezpieczenia, tak jak zostało to wspomniane powyżej i dostarczenie go do kupującego. Ma on również obowiązek wykonania odprawy celnej eksportowanych towarów.

Sprzedający pokrywa koszty:

 • dostarczenia towaru na statek, w podanym przez kupującego porcie, w terminie określonym w umowie.
 • wystawienia i dostarczenia faktury handlowej.
 • uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień.
 • opłat celnych, podatków lub innych opłat związanych z eksportem.
 • zawarcia umowy przewozu towaru do ustalonego portu.
 • powiadamiania kupującego (np. o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku).
 • wykonania kontroli jakościowej towarów (np. mierzenie, ważenie).
 • opakowań i znakowania umożliwiającego przewóz towarów.

Jakie są obowiązki kupującego?

Kupujący ponosi ryzyko utraty towaru lub jego zniszczenia jak również koszty pojawiające się po dostarczeniu towaru. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymaganych przy uzyskaniu świadectwa pochodzenia, dokumentów konsularnych oraz importowych opłat celnych.

Kupujący pokrywa koszty (z wyłączeniem kosztów za towar):

 • poinformowania sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia.
 • uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień.
 • podatków, cła oraz innych oficjalnych opłat, które są związane z tranzytem i importem.
 • opłat, które nie zostały uregulowane w umowie lub nie są frachtem, a są związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku.
 • dodatkowych opłat, wynikających z braku powiadomienia sprzedającego o czasie wysyłki lub miejscu przeznaczenia.
 • kontroli przedwysyłkowej towaru (wyjątek stanowią sytuacje, gdy takie kontrole wymagane są przez władze kraju eksportu).
 • pozyskania dokumentów lub przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

CIF a inne reguły Incoterms

Omawiana formuła jest bardzo podobna do CFR, z tym wyjątkiem, że w CIF sprzedawca dodatkowo opłaca podstawowe ubezpieczenie towaru w trakcie transportu. W przypadku reguły CFR gestię transportową ma sprzedający. To eksporter musi znaleźć przewoźnika, wynegocjować odpowiednią umowę a także zapłacić za transport.

Więcej o CFR w tym artykule – Incoterms CFR. 

Przed zdecydowaniem się na import towarów z Chin, warto wcześniej zapoznać się z formułami incoterms i wybrać ten rodzaj, który najbardziej nam odpowiada.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

Wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00