Cło z Wielkiej Brytanii

Wymiana handlowa Polski z Wielką Brytanią charakteryzuje się znaczną przewagą eksportu polskich towarów nad importem z Wysp Brytyjskich. Mimo to, zainteresowanie polskich przedsiębiorców importem z Wielkiej Brytanii do roku 2018 wciąż rosło. W roku 2019 nastąpił jednak spadek, a wartość importu wyniosła niecałe 22 840 mln PLN, w roku następnym również. Głównym tego powodem była sytuacja związana z Brexitem i niepokój przedsiębiorców o nadchodzące w jej skutek zmiany. Jak obecnie przedstawia się import towarów oraz cło z Wielkiej Brytanii? 

Wielka Brytania w unii celnej

Unia celna obowiązująca wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej została utworzona w 1968 roku. Obejmuje ona również kilka krajów spoza UE, którymi są Turcja, Andora oraz San Marino. Powołano ją w celu ujednolicenia zewnętrznej polityki handlowej, a także ustalenia braku należności celnych w wymianach handlowych między jej członkami. Oznacza to, że dopóki Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej, importowane z niej towary nie były objęte obowiązkiem opłaty cła. Poniżej można na przykład zobaczyć zerową wartość cła na bawełnę, sprawdzoną w systemie ISZTAR.

Wielka Brytania - cło

Kody celne dla poszczególnych kategorii produktów łatwo znajdziesz na portalu dlaimportera.pl.

W związku z Brexitem zaistniało jednak duże ryzyko, że produkty zostałyby oclone, znacznie utrudniając, a nawet uniemożliwiając niektórym przedsiębiorcom import z Wysp Brytyjskich. Wiązałby się on bowiem z koniecznością uiszczania dodatkowych kosztów, co negatywnie wpłynęłoby na opłacalność wymiany handlowej. Obawy i wątpliwości importerów dóbr z Wielkiej Brytanii zostały jednak rozwiane wraz z porozumieniem osiągniętym w grudniu 2020 roku.

Brexit a cło z Wielkiej Brytanii

Mimo że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską już z końcem stycznia 2020 roku, to decyzję dotyczącą ceł podjęto dopiero w grudniu. Według porozumienia, Wielka Brytania nie jest już dłużej członkiem unii celnej, lecz przedsiębiorcy nie muszą martwić się powrotem wysokich ceł na importowane przez nich towary. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na pewne warunki dotyczące sprowadzanych z Wysp Brytyjskich dóbr. Zerowe stawki celne obowiązują bowiem towary spełniające określone wymogi.

Kiedy towar z Wielkiej Brytanii nie podlega ocleniu? 

Importując towar ze Zjednoczonego Królestwa, musimy upewnić się, że pochodzi on z Wielkiej Brytanii lub z innego kraju Unii Europejskiej. Warunek ten dotyczy zarówno towaru końcowego, jak i jego komponentów, czy materiałów, z których został wykonany. Jedynie w takim przypadku produkt nie zostanie obciążony cłem. Sytuacja prezentuje się natomiast inaczej, jeśli dobra w pewnym stopniu zostały wykonane z materiałów importowanych spoza UE. Tutaj uniknięcie opłaty cła możliwe jest wyłącznie gdy ich zużycie nie przekracza określonych w porozumieniu norm.

Wszelkie towary importowane z Wielkiej Brytanii, które pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej, podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Ten sam warunek dotyczy produktów w całości lub w większej części wykonanych z materiałów sprowadzanych spoza UE. Jeśli kupujemy więc towary od sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, który importował je na przykład z Chin, to będziemy musieli zapłacić cło.

Przed rozpoczęciem wymiany handlowej importerzy muszą upewnić się więc, że wybrane przez nich produkty pochodzą z Wielkiej Brytanii lub państwa członkowskiego Unii. W przypadku niedopilnowania tej kwestii istnieje duże ryzyko, że zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami.

Zapewnienie dokumentacji poświadczającej o pochodzeniu dóbr jest obowiązkiem eksportera. Takie oświadczenie może on umieścić na przykład na fakturze lub innym wybranym dokumencie opisującym dany towar. Istotne jest, żeby było ono wyraźne oraz czytelne i umożliwiało identyfikację pochodzenia. Korzystając z informacji zawartych w oświadczeniu, importer może złożyć wniosek zwalniający go z obowiązku opłaty należności celnych. Należy pamiętać, że obowiązkiem osoby kupującej jest zachowanie owego dokumentu na co najmniej trzy lata.

Podsumowanie

Mimo że Wielka Brytania wyszła z unii celnej, towary z niej importowane nie wymagają opłaty cła pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów. Zerowe stawki celne dotyczą dóbr pochodzących z Wielkiej Brytanii lub innego państwa członkowskiego UE. Również materiały zużyte do produkcji danego produktu, importowane z kraju spoza Unii, nie mogą ilościowo przekroczyć określonej normy. Sprzedający ma więc obowiązek wydać oświadczenie o pochodzeniu towaru umożliwiające importerowi uniknięcie dodatkowych opłat celnych. Dokument ten jest podstawą dla kupującego do ubiegania się o traktowanie preferencyjne.

Oceń wpis

4 / 5