Cło z Wielkiej Brytanii

Wymiana handlowa Polski z Wielką Brytanią charakteryzuje się znaczną przewagą eksportu polskich towarów nad importem z Wysp Brytyjskich. Mimo to, zainteresowanie polskich przedsiębiorców importem z Wielkiej Brytanii do roku 2018 wciąż rosło. W roku 2019 nastąpił jednak spadek, a wartość importu wyniosła niecałe 22 840 mln PLN, w roku następnym również. Głównym tego powodem była sytuacja związana z Brexitem i niepokój przedsiębiorców o nadchodzące w jej skutek zmiany. Jak obecnie przedstawia się import towarów oraz cło z Wielkiej Brytanii? 

Wielka Brytania w unii celnej

Unia celna obowiązująca wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej została utworzona w 1968 roku. Obejmuje ona również kilka krajów spoza UE, którymi są Turcja, Andora oraz San Marino. Powołano ją w celu ujednolicenia zewnętrznej polityki handlowej, a także ustalenia braku należności celnych w wymianach handlowych między jej członkami. Oznacza to, że dopóki Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej, importowane z niej towary nie były objęte obowiązkiem opłaty cła. Poniżej można na przykład zobaczyć zerową wartość cła na bawełnę, sprawdzoną w systemie ISZTAR.

Wielka Brytania - cło

Ważne! Irlandia Północna jest nadal częścią obszaru unii celnej.

W związku z Brexitem zaistniało jednak duże ryzyko, że produkty zostałyby oclone, znacznie utrudniając, a nawet uniemożliwiając niektórym przedsiębiorcom import z Wysp Brytyjskich. Wiązałby się on bowiem z koniecznością uiszczania dodatkowych kosztów, co negatywnie wpłynęłoby na opłacalność wymiany handlowej. Obawy i wątpliwości importerów dóbr z Wielkiej Brytanii zostały jednak rozwiane wraz z porozumieniem osiągniętym w grudniu 2020 roku.

Brexit a cło z Wielkiej Brytanii

Mimo że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską już z końcem stycznia 2020 roku, to decyzję dotyczącą ceł podjęto dopiero w grudniu. Według porozumienia, Wielka Brytania nie jest już dłużej członkiem unii celnej, lecz przedsiębiorcy nie muszą martwić się powrotem wysokich ceł na importowane przez nich towary. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na pewne warunki dotyczące sprowadzanych z Wysp Brytyjskich dóbr. Zerowe stawki celne obowiązują bowiem towary spełniające określone wymogi.

Kiedy towar z Wielkiej Brytanii nie podlega ocleniu? 

Importując towar ze Zjednoczonego Królestwa, musimy upewnić się, że pochodzi on z Wielkiej Brytanii lub z innego kraju Unii Europejskiej. Warunek ten dotyczy zarówno towaru końcowego, jak i jego komponentów, czy materiałów, z których został wykonany. Jedynie w takim przypadku produkt nie zostanie obciążony cłem. Sytuacja prezentuje się natomiast inaczej, jeśli dobra w pewnym stopniu zostały wykonane z materiałów importowanych spoza UE. Tutaj uniknięcie opłaty cła możliwe jest wyłącznie gdy ich zużycie nie przekracza określonych w porozumieniu norm.

Wszelkie towary importowane z Wielkiej Brytanii, które pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej, podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Ten sam warunek dotyczy produktów w całości lub w większej części wykonanych z materiałów sprowadzanych spoza UE. Jeśli kupujemy więc towary od sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, który importował je na przykład z Chin, to będziemy musieli zapłacić cło.

Przed rozpoczęciem wymiany handlowej importerzy muszą upewnić się więc, że wybrane przez nich produkty pochodzą z Wielkiej Brytanii lub państwa członkowskiego Unii. Pomiędzy wywozem a przywozem do UE towar nie może ulec przekształceniu (zasada “niemanipulacji”). W przypadku niedopilnowania tej kwestii istnieje duże ryzyko, że zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami.

Zapewnienie dokumentacji poświadczającej o pochodzeniu dóbr jest obowiązkiem eksportera. Takie oświadczenie może on umieścić na przykład na fakturze lub innym wybranym dokumencie opisującym dany towar. Istotne jest, żeby było ono wyraźne oraz czytelne i umożliwiało identyfikację pochodzenia. Korzystając z informacji zawartych w oświadczeniu, importer może złożyć wniosek zwalniający go z obowiązku opłaty należności celnych. Należy pamiętać, że obowiązkiem osoby kupującej jest zachowanie owego dokumentu na co najmniej trzy lata. W oświadczeniu należy zawrzeć numer referencyjny eksportera, czyli numer GB EORI.

Oświadczenie eksportera o pochodzeniu towaru (preferowana wersja w j. angielskim)

(Okres: od_____________ do _________) [do 12 miesięcy, można zostawić pole niewypełnione]

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr …) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [UK, GB lub EU] preferencyjne pochodzenie.

… (Miejscowość i data)

… (Nazwa eksportera)

Oświadczenie o pochodzeniu przy wywozie do UE jest ważne do 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Zgłoszenie przewozowe przy imporcie z UK

Korzystając z informacji zawartych w oświadczeniu, importer może złożyć wniosek zwalniający go z obowiązku opłaty należności celnych. W zgłoszeniu przewozowym można wnioskować o preferencyjne traktowanie taryfowe towarów poprzez podanie w polu 36 kodu “300” lub “320” w przypadku kontyngentów związanych z pochodzeniem, w polu 34a “GB”, a w polu 44 kodu:

  • “U117” w przypadku składania wniosku na podstawie wiedzy importera
  • “U116” – wniosek oparty na oświadczeniu o pochodzeniu dla pojedynczej przesyłki
  • “U118” – wniosek oparty na oświadczeniu o pochodzeniu dla wielu przesyłek takich samych produktów.

Należy pamiętać, że obowiązkiem osoby kupującej jest zachowanie dowodów pochodzenia przez co najmniej trzy lata. Możliwe jest złożenie wniosku po przywozie w pewnych okolicznościach.

Towary nieunijne najpierw wywiezione jako towary unijne poza obszar celny Unii, a następnie znów wprowadzane na ten obszar w terminie trzech lat i zgłaszane do dopuszczenia do obrotu, na wniosek osoby zainteresowanej, zostają zwolnione z należności celnych przywozowych. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy towary powracają na obszar celny Unii w takim stanie, w jakim z niego uprzednio wyjechały, oraz towarzyszom im informacja o spełnieniu warunków w celu zwolnienia z przywozowych należności celnych.

Co więcej, nie stosuje się należności celnych w stosunku do towarów tymczasowo przywiezionych z drugiego terytorium w celu naprawy, niezależnie od ich pochodzenia.

Przywóz ze Zjednoczonego Królestwa – podsumowanie

Mimo że Wielka Brytania wyszła z unii celnej, towary z niej importowane nie wymagają opłaty cła pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów. Zerowe stawki celne dotyczą dóbr pochodzących z Wielkiej Brytanii lub innego państwa członkowskiego UE. Również materiały zużyte do produkcji danego produktu, importowane z kraju spoza Unii, nie mogą ilościowo przekroczyć określonej normy. Sprzedający ma więc obowiązek wydać oświadczenie o pochodzeniu towaru umożliwiające importerowi uniknięcie dodatkowych opłat celnych. Dokument ten jest podstawą dla kupującego do ubiegania się o traktowanie preferencyjne.

Zapoznaj się z treścią umowy o handlu i współpracy między UE i europejską Wspólnotą Energii Atomowej, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Oceń wpis

3.8 / 5