DDO – Co to jest?

Przywóz do Polski towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej wymaga dokonania odprawy celnej. Do zgłoszenia celnego konieczne jest przedłożenie wielu dokumentów oraz uiszczenie należności podatkowych i celnych. Aby dobrami można było rozporządzać na rynku docelowym, muszą one zostać poddane procedurze dopuszczenia do obrotu. Po uzyskaniu statusu towaru wspólnotowego, produkt może być sprzedawany na terenie Unii Europejskiej.

DDO – dopuszczenie do obrotu

DDO to procedura, dzięki której towar importowany staje się towarem krajowym. Dotyczy ona towarów przywożonych spoza obszaru celnego Unii Europejskiej.

DDO – formalności

Procedura celna wymaga poprawnego wypełnienia dokumentów oraz uregulowania wszystkich należności.

Zgłoszenie celne towarów do procedury DDO

Istnieje parę sposobów na zgłoszenie towarów w celu poddania ich procedurze DDO.

Pisemnie

Należy wypełnić formularz SAD, z którego dane do systemu wprowadza funkcjonariusz celny. Dodatkowo dołącza się dokumenty, takie jak:

  • faktura;
  • lista towarowa, jeśli towar nie jest wyszczególniony na fakturze;
  • dokumenty będące podstawą do opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument nie spełnia tej roli;
  • certyfikaty, jeśli obowiązują;
  • pozwolenie lub zezwolenie na przywóz, jeśli obowiązuje;
  • inne.

Elektronicznie

Należy przesłać plik XML w Automatycznym Systemie Importu (AIS). AIS zastąpił dotychczasowy system CELINA.

Ustnie

Zgłoszenie ustne stosuje się do przypadków zawartych w art. 225, z uwzględnieniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz § 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Dotyczy to między innymi towarów nieprzeznaczonych do obrotu oraz niektórych tych o charakterze handlowym, jak i towarów zwróconych.

Wykonanie innej czynności

Jest to najprostszy sposób zgłoszenia towaru. Można na przykład w urzędzie celnym przejść zielonym pasem lub wybrać opcję „nic do zgłoszenia”. Towar zgłoszony w taką metodą nie jest przeznaczony do obrotu, jest towarem powracającym lub zwolnionym z należności ceł przywozowych.

Po spełnieniu wszystkich formalności towar może być legalnie rozporządzany w określonym obszarze celnym.

DDO – rozporządzenia

Procedura DDO opiera się na:

  • art. 79-83 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;
  • przepisach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”;
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych.

Oceń wpis

5 / 5