Dokument T1

Tranzyt to procedura przewozu towarów, która przebiega przez państwo trzecie. Można rozróżnić tranzyt wewnętrzny, czyli na obszarze celnym Unii Europejskiej oraz zewnętrzny. W procedurze tranzytu zewnętrznego, kiedy status celny towarów ulega zmianie, stosuje się dokument T1.

Dokument T1 w tranzycie

Procedura T1 to inaczej procedura tranzytu zewnętrznego, stosowana do każdej klasyfikacji towarów, niezależnie od ich pochodzenia. Stosuje się ją głównie w przypadku, gdy przemieszczane zostają towary nieunijne (niewspólnotowe). Za takie towary uważa się wyroby nie wytworzone lub uzyskane na obszarze celnym Unii Europejskiej, a także produkty z kraju trzeciego, lecz jeszcze nie wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty. Przy T1 zawieszane są cła przywozowe oraz inne środki polityki handlowej (np. cła antydumpingowe) aż ładunek zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia w Unii.

T1 stosuje się także, gdy towary unijne są wywożone do państwa wspólnego tranzytu, tj. do kraju EFTA (Liechtenstein, Islandia, Norwegia i Szwajcaria). Procedura ta obowiązuje też wtedy, gdy ładunek jest wywożony i przewożony przez obszar jednego lub kilku państw wspólnego tranzytu.

W przypadku procedury tranzytu wewnętrznego (na unijnym obszarze celnym), obowiązuje dokument T2L.

Zestaw dokumentów na potrzeby T1

Aby sporządzić dokument T1, należy dysponować dokumentami takimi jak:

  • faktura handlowa lub pro forma;
  • specyfikacja lub packing list (lista pakowa);
  • dokument przewozowy (CMR);
  • potwierdzenie dokonania odprawy eksportowej;
  • świadectwa pochodzenia towaru, sanitarne i inne, jeśli wymagane.

Forma dokumentu T1

Zgłoszenie tranzytowe przedstawia się w urzędzie celnym wyjścia w formie elektronicznej lub w szczególnych przypadkach, papierowej. Po jej przyjęciu, generowany jest numer ewidencyjny MRN, mający zastosowanie w systemie celnym.

WTP dokument T1

Gdy towary zostaną dopuszczone do tranzytu, system generuje tranzytowy dokument towarzyszący TAD T1 oraz wykaz pozycji. W rubryce „Rodzaj zgłosz. (1/3)” znajduje się kod tranzytu, tj. T1. Zarówno TAD jak i wykaz pozycji muszą być przewożone razem z towarami oraz okazywane w urzędach tranzytu i przeznaczenia.

Dokument towarzyszący T1
Fragment wzoru tranzytowego dokumentu towarzyszącego

Wykaz pozycji lub inaczej lista towarowa, jako dokument załączony do zgłoszenia tranzytowego, musi informować o typie towarów. W przypadku procedury T1, w górnej części formularza w rubryce „R. zgłosz. (1/3)” umieszcza się kod „T1”.

Wykaz pozycji
Fragment wzoru wykazu towarów

Listą towarową jest np. elektroniczny manifest. Na jego podstawie, przewóz lotniczy oraz morski odbywa się między urzędami przeznaczenia a wyjścia. Manifest zawiera informacje szczegółowe o towarze oraz ich status celny. Adnotację T1 dodaje się przy każdym manifeście, wraz z datą oraz podpisem przewoźnika.

Formularze T1 i kolejne (T1bis) należy drukować i wypełniać w jednym z języków urzędowych państw zaangażowanych, dozwolonym przez właściwe organy kraju wyjścia.

Kodem numerycznym dla dokumentu T1, określonym w Zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wymiany Danych w Drodze Elektronicznej dla Administracji, Handlu i Transportu z 1997r., jest 821 Zgłoszenie tranzytowe T1.

Oceń wpis

4.1 / 5