Dokument T2L

Świadectwo celne stosowane jest w Unii Europejskiej jako potwierdzenie w kraju importera, że dany towar posiada status wspólnotowy. Dokument T2L jest wystawiany w każdym oddziale urzędu celnego w miejscu, w którym następował załadunek i wywóz towaru. Oznacza to, że jest potrzebny importerowi do rozpoczęcia procedury importowej. Głównie stosowany jest przy przewozie towarów między państwami należącymi do UE przez terytorium państw trzecich. Poza tym używany jest przy transporcie towarów wspólnotowych pomiędzy portami Unii Europejskiej zarówno drogą morską jak i powietrzną.

Co oznacza skrót T2L?

Dokument T2L powinien posiadać symbol “T2L” lub “T2LF”. Oznaczenia różnią się między sobą następująco:

T2L – dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów,

T2LF – dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów przewożonych między częściami terytorium celnego Wspólnoty, niepochodzących z obszaru podatkowego Wspólnoty (nie obowiązują zasady wspólnotowe dotyczące podatku VAT)

Kiedy Dokument T2L jest potrzebny?

Kiedy towary znajdują się w swobodnym obrocie na obszarze celnym Unii Europejskiej, dokument T2L udowadnia, że produkty te nie podlegają dozorowi celnemu. Należy pamiętać, że dokument wykorzystuje się jedynie w sytuacji, gdy istnieje domniemanie, że towar nie ma statusu unijnego, bądź też ten status utracił. W związku z tym dotyczy przewozu towarów pomiędzy portami w UE drogą morską lub powietrzną. Zgodnie z prawem morze i powietrze traktuje się jako terytorium kraju trzeciego. Wynika z tego, że ponowny wjazd towarów na teren UE bez dozoru celnego umożliwia przedstawienie dowodu unijnego statusu celnego, czyli dokumentu T2L.

Przykład dokumentu T2L
Przykład dokumentu T2L

Proces wystawienia

Do sporządzenia dokumentu T2L służy formularz karty 4 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD, który dotyczy tranzytu oraz potwierdzenia unijnego statusu towarów. Warto zwrócić uwagę na to, że w formie elektronicznej przesyłany jest do systemu AES (Automatyczny System Eksportu), a w formie papierowej dostarcza się go do urzędu celnego. Poza tym wdrożenie systemu AES wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorców, ponieważ ułatwia procesy biznesowe w wywozie.

Proces wystawienia dokumentu T2L przedstawia się następująco:

 1. Wypełnienie formularza SAD (karta 4).
 2. Przesłanie wersji elektronicznej do systemu AES.
 3. System AES przesyła wydruk potwierdzenia statusu unijnego towarów z nadanym numerem MRN (to numer ewidencyjny w przebiegu międzynarodowych operacji tranzytowej) – służy do jednoznacznego identyfikowania sprawy i jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu można kontrolować tranzyt.
 4. MRN jest drukowany jako kod paskowy na dokumencie TDT (w ten sposób fizycznie towarzyszy przewożonym towarom). Zostaje on też zapisany przez urząd celny wyjścia lub urząd celny wprowadzenia w karnecie TIR.

Na co zwrócić uwagę?

 • Dokument T2L ważny jest przez 90 dni od daty wystawienia.
 • Formularz SAD może być uzupełniony jednym lub kilkoma formularzami uzupełniającymi, które będą stanowiły integralną część dokumentu T2L. Zamiast formularzy uzupełniających mogą być stosowane listy towarowe
 • Dokument sporządza się dla towarów, których wartość przekracza 15 tys. EUR.
 • Kopię dokumentu upoważniony nadawca powinien przechowywać przez okres 2 lat.
 • Do wystawienia dokumentu T2L niezbędne są faktura handlowa oraz oświadczenie o statusie towaru wystawione przez eksportera.
 • Kiedy eksport odbywa się między państwami członkowskimi Unii Europejskiej transportem drogowym, ten dokument nie jest konieczny, chyba że ciężarówka przejeżdża z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. W takim przypadku dokument celny T2L jest przedstawiany organom celnym kraju niebędącego członkiem UE w celu wykluczenia z ceł importowych.
 • jeżeli dokument T2L zawiera kilka rodzajów towarów, wystarczy podać całkowitą masę brutto.

Co może zastąpić omawiany dokument?

Dokumentami poświadczającymi wspólnotowy status towarów mogą być również:

 • faktura;
 • dokument przewozowy;
 • manifest morski;
 • manifest lotniczy;
 • odcinek karnetu TIR lub ATA.

Jeżeli dokumentem poświadczającym wspólnotowy status towarów jest faktura lub dokument przewozowy, to powinny zawierać w szczególności:

 • pełną nazwę i adres nadawcy towarów lub eksportera albo właściwej osoby, jeżeli osoba ta nie jest jednocześnie nadawcą lub eksporterem;
 • opis towarów oraz ich ilość;
 • masę brutto wyrażoną w kilogramach;
 • znaki i numery opakowań;
 • numer kontenera.

Oceń wpis

5 / 5