Import żywności

Środki spożywcze to jedne z kluczowych produktów na rynku, dlatego niektórzy przedsiębiorcy decydują się na ich importowanie. Import żywności do jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej umożliwia wprowadzenie towarów do dowolnego kraju UE. Dla wszystkich zainteresowanych, przygotowaliśmy najważniejsze informacje o imporcie żywności – stawki celne oraz obowiązki importera.

Import żywności – stawki celne

Podstawową wiedzą, jaką należy posiadać przed rozpoczęciem procesu importowego, jest wysokość stawek celnych przypisanych do danego typu towaru. Są one jednym z elementów decydujących o wysokości cła. Aktualne stawki celne można sprawdzić w systemie taryfowym ISZTAR.

W systemach taryfowych, żywność znajduje się w kilku osobnych sekcjach: I „Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego”, II „Produkty pochodzenia roślinnego”, III „Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego” oraz IV „Gotowe artykuły spożywcze”. Poniżej przedstawiamy przykładowe produkty, poprzedzone kodem celnym oraz z przypisaną wysokością stawki celnej.

Kod celny – nazwa towaru – stawka celna

 • 0204 30 00 10 – Zamrożone tusze i półtusze z jagniąt domowych (12.8% + 128.8 EUR / 100 kg)
 • 0405 20 90 0 – Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 75-80% (189.6 EUR / 100 kg)
 • 0710 40 00 20 – Kolby kukurydzy o średnicy 10-20 mm (5.1% + 9.4 EUR / 100 kg/net eda)
 • 0713 60 00 00 – Nikla indyjska (3.2%)
 • 0804 10 00 30 – Daktyle, świeże lub suszone, (7.7%)
 • 0808 40 00 00 – Pigwy (7.2%)
 • 0902 10 00 00 – Herbata zielona (niefermentowana) do 3 kg (3.2%)
 • 0910 30 00 00 – Kurkuma (0%)
 • 1202 42 00 00 – Łuskane i/lub łamane orzeszki ziemne (0%)
 • 1514 19 90 00 – Olej rzepakowy lub rzepikowy (9.6%)
 • 1806 31 00 00 – Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, nadziewane w blokach, tabliczkach lub batonach (8.3% + EA(1) MAX 18.7% +ADSZ(1))
 • 1905 32 05 00 – Gofry i wafle (9% + EA(1) MAX 20.7% +ADFM(1))
 • 2003 90 10 00 – Trufle (14.4%)
 • 2007 99 33 15 – Przecier z truskawek i poziomek (24% + 23 EUR / 100 kg)
 • 2009 90 97 00 – Mieszanki soków z owoców tropikalnych niezawierające dodatku cukru (11%)
 • 2204 10 11 00 – Szampan (32 EUR / hl)

W zależności od typu produktu, stawkę celną oblicza się na różne sposoby. Warto zaznaczyć, że przywóz żywności z niektórych krajów jest ograniczony. Informacja ta dostępna jest w systemach taryfowych.W przypadku napojów alkoholowych należy mieć na względzie podatek akcyzowy.

Przejdź do osobnego artykułu, by przeczytać więcej o kodach celnych na żywność.

Import żywności – obowiązki importera

Każdy importer musi się upewnić, że towar przez niego wprowadzany na dany obszar jest zgodny z wymaganiami na rynku docelowym. Importer żywności musi posiadać między innymi informacje, z jakiego kraju pochodzi dany środek.

Aby importować wybrane produkty rolne, należy posiadać pozwolenie AGRIM (Agricultural Imports) na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237.

Niektóre produkty pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego muszą posiadać sporządzone świadectwo na podstawie regulacji UE w sprawie konwencji CITES. W przypadku świeżych i suszonych warzyw oraz owoców, a także ziaren zbóż, wymagane jest świadectwo fitosanitarne.

Importerów żywności do Unii Europejskiej (środka spożywczego pochodzenia niezwierzęcego lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) obowiązuje kontrola sanitarna na granicy. Odbywają się one na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, rzecznych i morskich, oraz w portach lotniczych, a także na miejscu docelowego przeznaczenia. Przekrój artykułów żywnościowych poddawanych kontroli jest bardzo szeroki, od nieprzetworzonych warzyw i owoców po przetwory, produkty mącznych i napoje (m.in. wszystkie środki w wykazie wyżej oprócz tych pochodzenia zwierzęcego). W osobnym artykule opisana została cała procedura kontroli sanitarnej.

Jeżeli towary zawierają odniesienie do produkcji ekologicznej na etykietach, dokumentach towarzyszących i reklamie, zgłaszający środek spożywczy musi przedstawić certyfikat z inspekcji C644 Świadectwo kontroli produktów ekologicznych (art. 33 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007).

Aby produkty pochodzenia zwierzęcego zostały dopuszczone do swobodnego obrotu, należy posiadać wspólny zdrowotny dokument wejścia (CHED-P) zgodnie z warunkami określonymi w art. 40 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715. Co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki zawierającej towary podlegające granicznej kontroli weterynaryjnej, musi być ona zgłoszona w punkcie kontroli granicznej (BCP). Dokument CHED ma także zastosowanie przy przesyłkach zawierających roślinny, produkty roślinne oraz inne przedmioty.

Warto zapoznać się z rozporządzeniem wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich. W rozporządzeniu zawarty jest wykaz żywności pochodzącej z określonych krajów podlegającej tymczasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych. Inna lista dotycząca specjalnych warunków importowych znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Dobrowolnie, możesz złożyć wniosek o ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Daną partię towaru sprawdza się pod kątem spełniania wymagania dotyczących jakości handlowej określonych w przepisach.

Import żywności – najważniejsze akty

Żywność jest ściśle regulowana na rynku Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy kluczowe akty prawne obowiązujące w UE:

 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Dyrektywa Rady 2002/99/WE ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
 • Dyrektywa Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin

Import żywności – podsumowanie

Unia Europejska poważnie traktuje bezpieczeństwo swoich obywateli, dlatego import żywności wiąże się z wieloma formalnościami. Ważne jest, by posiadać kompletną dokumentację importową oraz świadectwa mające zastosowanie w konkretnych przypadkach.

Oceń wpis

4.5 / 5