Incoterms 2020 – CIF

Incoterms inaczej znane jako Międzynarodowe Reguły Handlu określają warunki światowej wymiany towarów. Ustalają podział odpowiedzialności i kosztów między kupującym a sprzedawcą. CIF Incoterms jest jedną z najdłużej istniejących formuł. Zasady Incoterms są jednak aktualizowane co 10 lat, co oznacza że w 2020 roku należy spodziewać się pewnych zmian.

Podział kosztów – Incoterms 2020 CIF

Sprzedający ponosi:Kupujący ponosi:
koszty odprawy eksportowejkoszty poinformowania sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia
koszty dostarczenia towaru na statekkoszty licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień
koszty wystawienia i wysłania faktury handlowejkoszty odprawy importowej
koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnieńkoszty pozyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru
koszty zawarcia umowy przewozu towaru do ustalonego portukoszty kontroli przedwysyłkowej towaru (wyjątek stanowi sytuacja, gdy takie kontrole są wymagane przez władze kraju eksportu)
koszty ubezpieczeniawszystkie koszty i opłaty, które nie zostały objęte umową lub nie są frachtem, a są związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku
koszty opakowania i znakowania umożliwiające przewóz towarudodatkowe opłaty, wynikające z braku powiadomienia sprzedającego o czasie wysyłki lub miejscu przeznaczenia.
koszty powiadomień kupującego (np. o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, czy informacji dającej kupującemu możliwość wykonania działań niezbędnych do przejęcia towaru)
niezbędne koszty kontroli jakościowej, tj. mierzenia, ważenia, liczenia.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

  • Sprzedający jest zobowiązany zawrzeć umowę przewozu towarów do oznaczonego portu przewozu na swój koszt.
  • Zawiera i opłaca koszty umowy frachtowej.
  • Odpowiada za załadunek towarów na statek.
  • Sprzedający jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia (z minimalnym pokryciem) i dostarczenie jej do kupującego.
  • Sprzedający jest odpowiedzialny za dokonanie odprawy eksportowej i poniesienie związanych z tym kosztów.

Jakie są obowiązki kupującego?

  • Kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenie towaru oraz kradzież, po tym jak towar zostanie załadowany na statek.
  • Zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymaganych przy uzyskaniu świadectwa pochodzenia, dokumentów konsularnych oraz importowych opłat celnych.
  • Informuje stronę sprzedającą o wyznaczonym porcie, nazwie statku i terminie dostawy.
  • Organizuje odprawę importową i ponosi związane z tym koszty.
  • Pozyskuje dokumenty lub przekazy elektroniczne, potrzebne kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

Grafika

CIF

Jak można zauważyć na załączonej powyżej grafice, sprzedawca ponosi wszelkie koszty do momentu dostarczenia towaru do portu rozładunku. Dodatkowo sprzedający ponosi ryzyko dopóki towary nie zostaną załadowane. Przy czym pokrywa koszty ubezpieczenia do chwili, w której towar minie nadburcie statku w porcie załadowania.

Dostarczenie towaru

Zgodnie z treścią Incoterms towar zostaje dostarczony przez sprzedającego w momencie, w którym towary mijają nadburcie statku w porcie załadowania. Od tej chwili sprzedający nie jest już odpowiedzialny za uszkodzenia lub utratę towaru. Obowiązki te przechodzą wtedy na kupującego.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach CIF

W przypadku formuły CIF ubezpieczenie zawiera sprzedający. Przy czym kupujący powinien zwrócić uwagę na to, że zgodnie z prawem sprzedający jest zobowiązany jedynie do uzyskania ubezpieczenia z minimalnym pokryciem.

CIF Incoterms 2020 w transporcie

Formułę CIF można stosować tylko i wyłącznie w transporcie morskim i śródlądowym. Oprócz reguły FOB najczęściej używaną w przypadku transportu ładunków masowych drogą morską jest właśnie reguła CIF. Niedozwolone jest jednak korzystanie z CIF Incoterms podczas transportu wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu. Do tego celu korzysta się z formuły CIP. Reguła CIF nie powinna być zalecana do transportu kontenerów. W tym wypadku zaleca się do tego formuły FCA i CIP.

Możliwe jest, że przewóz odbywa się za pośrednictwem kilku przewoźników w transporcie morskim, na przykład najpierw przez przewoźnika obsługującego statek dowozowy z Hongkongu do Szanghaju, a następnie na statek oceaniczny z Szanghaju do Southampton. W tym wypadku jeśli chodzi o ryzyko, sprzedający przestaje być odpowiedzialny za towar już w w Hongkongu.

CIF a inne reguły Incoterms

Regułę CIF często stosuje się błędnie, ponieważ nie ma zastosowania w transporcie kontenerowym. Zaleca się w tym wypadku stosowanie reguły CIP lub FCA.

Warto również pamiętać, że w odróżnieniu od warunków FOB, Incoterms CIF przerzuca obowiązek opłacenia frachtu morskiego na sprzedającego.

Poza tym formuła CIF jest bardzo podobna do CFR. Różnica polega na tym, że podczas stosowania CIF Incoterms sprzedawca dodatkowo opłaca podstawowe ubezpieczenie towaru w trakcie transportu. Stosując regułę CFR eksporter jest zobowiązany do znalezienia przewoźnika, wynegocjowania odpowiednich warunków umowy a także poniesienia kosztów transportu.

Zobacz również:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.4 / 5