Incoterms 2020 CIP

Chcąc importować towary, należy zapoznać się z regułami Incoterms. Międzynarodowe Reguły Handlu dzielą się na kilka grup, które wskazują środek transportu jak i podział ryzyka oraz kosztów. W grupie C podstawowe koszty transportu i ubezpieczenia opłacane są przez sprzedającego. W poniższym artykule przedstawiona została reguła Incoterms 2020 CIP.

Incoterms 2020 CIP – podział kosztów

Sprzedający ponosi koszt:Kupujący ponosi koszt:
formalności związanych z eksportem i tranzytem (poza krajem importu): cła, podatków, pozwolenia na wywóz i tranzyt, poświadczenia bezpieczeństwa na wywóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleńformalności związanych z importem: cła, podatki, pozwolenie na wwóz i tranzyt, poświadczenie bezpieczeństwa na wywóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleń
czynności kontrolnych, takich jak: kontrola jakości, pomiar, ważenie, liczenie, dostarczenie odpowiednio oznakowanego opakowaniauzyskania wszelkich oficjalnych upoważnień
związany z wysyłką i transportem towarów do czasu przekazania ich kupującemupozyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru
wystawienia i wysłania faktury handlowejkoszty, które są związane z towarem od momentu dostarczenia go na statek;
związany z zawarciem umowy przewozu oraz koszty opakowania i znakowania umożliwiające przewóz towarudodatkowe koszty, które wynikają z braku powiadomienia sprzedającego o czasie wysyłki towaru lub miejscu przeznaczenia
ubezpieczenia przewozu oraz poinformowania kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowikontroli przedwysyłkowej towaru, (wyjątek stanowi sytuacja, gdy takie kontrole są wymagane przez władze kraju eksportu)
wyładunku w miejscu przeznaczenia jeśli wymaga tego umowa przewozu.rozładunku towarów, chyba że umowa przewozu wskazuje inaczej.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Wywiązuje się z warunków dostawy określonych w umowie.
 • Przekazuje towary przewoźnikowi w uzgodnionym w umowie czasie.
 • Zawiera umowę przewozu z uzgodnionego punktu dostawy do wskazanego miejsca przeznaczenia.
 • Opakowuje i oznacza towary.
 • Spełnia wszelkie związane z transportem wymogi bezpieczeństwa dotyczące transportu do miejsca przeznaczenia.
 • Udziela pomocy kupującemu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie i tranzycie.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Przyjmuje towary.
 • Zajmuje się sprawami importowymi.
 • Pozyskuje dokumenty niezbędne do importu i tranzytu.
 • Udziela pomocy sprzedającemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie towarów.
 • Powiadamia sprzedającego o czasie wysyłki towaru lub miejsca przeznaczenia.

Grafika

CIP

Jak wynika z załączonej grafiki w przypadku CIP Incoterms ważne są dwie lokalizacje: miejsce lub punkt, w którym towary są dostarczane (w celu przeniesienia ryzyka ze sprzedającego na kupującego) oraz miejsce lub punkt uzgodnione jako miejsce przeznaczenia towarów (punkt, do którego sprzedawca zawiera umowę przewozu).

Dostarczenie towaru

W formie Incoterms 2020 CIP za dostarczenie towaru uznaje się moment przekazania towaru przewoźnikowi. Jeśli istnieje kilku przewoźników, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar tylko do momentu przekazania go w ręce pierwszego przewoźnika. Ryzyko związane z uszkodzeniem czy zniszczeniem towaru, przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie umieszczenia towaru np. na statku albo w pociągu.

Warto zauważyć, że po dostarczeniu towarów przewoźnikowi sprzedawca nie gwarantuje, że przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w określonej ilości lub w ogóle. Niemniej jednak sprzedawca musi zawrzeć umowę przewozu towarów od miejsca dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 CIP

W przypadku Incoterms 2020 CIP sprzedający zawiera umowę ubezpieczenia ładunku zgodną z prawem  LMA i IUA lub dowolnych podobnych klauzul dotyczących ładunku odpowiednio do zastosowanych środków transportu. Wyjątek stanowi zwyczaj panujący w danej branży lub uzgodnienie między stronami.

Okazuje się, że w przypadku Incoterms 2020 CIP sprzedający przeważnie zapewnia podstawowe ubezpieczenie towaru. Gdy jest to wymagane przez kupującego, sprzedawca musi pod warunkiem, że kupujący dostarczy wszelkie niezbędne informacje wymagane przez sprzedającego, zapewnić dodatkowe ubezpieczenie, jeśli jest to możliwe, takie jak ubezpieczenie zgodne z Institute War Clauses, Institute Strikes Clauses lub podobnymi klauzulami. Przy czym koszty dodatkowego ubezpieczenia może ponieść zarówno kupujący, jak i sprzedający.

Wysokość takiego ubezpieczenia powinna odpowiadać cenie przewożonego towaru + 10%. Ubezpieczenie powinno być zawarte w tej samej walucie, co ceny towarów określonych w umowie.

Incoterms 2020 CIP w transporcie

Formuła CIP może być stosowana niezależnie od wybranego rodzaju transportu. Dotyczy to również stosowania więcej niż jednego rodzaju transportu.

Dodatkowo jeżeli jest to zwyczaj w wybranym środku transportu lub kupujący wyrazi taką potrzebę, sprzedawca musi dostarczyć kupującemu na swój koszt dokumenty przewozowe dotyczące transportu ujętego w umowie.

CIP a inne reguły Incoterms

W regule CIP przekazanie towaru następuje w momencie dostarczenia go do pierwszego przewoźnika, natomiast w przypadku CIF w chwili załadowania towaru na środek transportu.

Oprócz tego w odróżnieniu od reguły CFR, w regule CIP sprzedający jest odpowiedzialny za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

Dodatkowo formuła CIP Incoterms nakłada na sprzedawcę obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przez kupującego od punktu dostawy do co najmniej miejsca przeznaczenia. Może to powodować trudności, gdy kraj docelowy wymaga zakupu ochrony ubezpieczeniowej na miejscu. W takim przypadku strony powinny rozważyć sprzedaż i zakup w ramach CPT Incoterms.

Zobacz również:

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.4 / 5