Incoterms 2020 CPT

Reguły Incoterms stosuje się po to, aby określić na jakich zasadach odbędzie się transport zamówionych produktów. Jedną z zasad Incoterms 2020 jest CPT, czyli „Carriage Paid to”.  Oznacza to, że eksporter sprzedając swoje towary przenosi tym samym ryzyko na kupującego. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Incoterms 2020 CPT.

Incoterms 2020 FCA – podział kosztów

Sprzedający ponosi: Kupujący ponosi:
koszty czynności kontrolnych (takich jak kontrola jakości, pomiary, ważenie, liczenie), które są niezbędne do celów dostarczenia towaruwszystkie koszty związane z towarami od momentu ich dostarczenia
koszty zapakowania towaru, (chyba że transport towaru możliwy jest bez opakowania)koszty tranzytu, chyba że koszty te zostały poniesione przez sprzedawcę na podstawie umowy przewozu
koszty związane z zawarciem umowy przewozowejwszystkie koszty i opłaty związane ze świadczeniem pomocy w uzyskaniu dokumentów i informacji
koszty opłat za formalności związane z odprawą eksportowąkoszty cła, podatków i wszelkich innych kosztów związanych z tranzytem lub odprawą celną przywozową
jeśli sprzedawca poniesie koszty wynikające z umowy przewozu związane z rozładunkiem, to sprzedawca nie jest uprawniony do ubiegania się o odzyskanie tych kosztów.  wszelkie dodatkowe koszty jakie poniósł sprzedający, jeśli importer nie wywiązał się z obowiązku o zawiadomieniu o dostarczeniu towaru (jeśli obie strony uzgodniły, że to kupujący ustala czas i miejsce dostawy).

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedawca musi dostarczyć towary poprzez przekazanie ich przewoźnikowi w wyznaczonym miejscu i terminie.
 • Musi dostarczyć fakturę handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz wszelkie inne dokumenty zgodności, które mogą być wymagane przez umowę (możliwa jest zarówno forma papierowa jak i elektroniczna dokumentów).
 • Sprzedawca musi dostarczyć również dokument przewozowy, który musi określać towar zgodnie z umową oraz musi być datowany na uzgodniony termin wysyłki. Dokument ten musi umożliwiać kupującemu odebranie towarów od przewoźnika oraz pozwolić kupującemu na sprzedaż towarów w tranzycie poprzez przekazanie dokumentu kolejnemu kupującemu. Jeżeli taki dokument przewozowy jest wystawiany w formie zbywalnej i w kilku oryginałach, sprzedawca musi przedstawić kupującemu pełny zestaw oryginałów.
 • Sprzedawca musi zawrzeć umowę przewozu towarów (na własny koszt).
 • Jest zobowiązany, aby spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa związane z transportem towaru do miejsca przeznaczenia.
 • Sprzedawca musi przeprowadzić i zapłacić za wszystkie formalności związane z odprawą eksportową wymagane przez kraj wywozu, takie jak np. pozwolenie na wywóz, poświadczenie bezpieczeństwa na eksport i inne oficjalne zezwolenia.
 • Sprzedawca musi pomóc kupującemu, na jego żądanie, w uzyskaniu wszelkich dokumentów lub informacji związanych z formalnościami dotyczącymi tranzytu i importu.
 • Sprzedawca musi zapakować i oznakować towary w sposób właściwy dla ich transportu, (chyba że strony uzgodniły szczególne wymagania dotyczące opakowania lub oznakowania).
 • Sprzedający musi powiadomić kupującego, że towar został dostarczony zgodnie z umową.
 • Eksporter jest zobowiązany do przekazania kupującemu wszelkich dokumentów i informacji wymaganych do umożliwienia kupującemu odbioru towarów.

Sprzedawca nie ma obowiązku załatwienia formalności odprawy celnej towarów w celu importu lub tranzytu przez kraje trzecie, ani uiszczenia jakichkolwiek opłat celnych przywozowych ani dopełnienia formalności celnych związanych z importem.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Musi zapłacić pełną cenę za zakupiony towar.
 • Kupujący musi przyjąć towar.
 • Musi zaakceptować dostarczony dokument przewozowy.
 • Kupujący musi pomóc sprzedającemu, na jego wniosek, ryzyko i koszt, w uzyskaniu wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących formalności związanych z odprawą celną wywozu towarów.
 • W niektórych przypadkach nabywca musi dopełnić i zapłacić za wszystkie formalności wymagane przez kraj tranzytu i kraj przywozu, takie jak: zezwolenie na przywóz, pozwolenie wymagane do tranzytu, poświadczenie bezpieczeństwa przy imporcie i tranzycie.
 • Gdy zostanie uzgodnione, że kupujący jest uprawniony do określenia terminu i miejsca wysyłki towarów to wtedy importer zobowiązany jest powiadomić o tym sprzedającego w wystarczająco dużym odstępie czasu.

Kupujący nie ma obowiązku zawierania umowy sprzedaży.

Grafika

CPT

Eksporter ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru aż do momentu jego dostarczenia zgodnie z umową przewozową. Od momentu przekazania towarów w ręce przewoźnika całe ryzyko przechodzi na kupującego. Dodatkowo, jeżeli kupujący nie powiadomi o terminie i miejscu dostawy, wówczas to on ponosi wszelkie ryzyko (jak i koszty) związane z  towarami.

Dostarczenie towaru

Stronom zaleca się, aby w umowie sprzedaży jak najdokładniej wskazały miejsce przekazania towaru, ponieważ jest to punkt, do którego sprzedawca musi zawrzeć umowę przewozu i do tego momentu koszty transportu pokrywa sprzedawca. Eksporter odpowiada za towary tylko do momentu przekazania ich dalej. Gdy towary zostaną dostarczone przewoźnikowi sprzedawca nie gwarantuje, że dotrą do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w określonej ilości lub czy w ogóle dotrą. Wynika to z faktu, że ryzyko przenosi się ze sprzedawcy na kupującego, gdy towary są dostarczone przewoźnikowi.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 CPT

Zarówno sprzedawca jak i kupujący nie mają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednakże sprzedawca musi przekazać kupującemu, na jego żądanie, informacje dotyczące ryzyka i kosztów, które będą potrzebne kupującemu do uzyskania ubezpieczenia.

Incoterms 2020 CPT w transporcie

Zasada ta może być stosowana niezależnie od wybranego rodzaju transportu. Dodatkowo, możliwe jest stosowanie więcej niż jednego rodzaju transportu.

Incoterms 2020 CPT w transporcie

Przy zastosowaniu Incoterms CPT 2020 warto przede wszystkim pamiętać, że po zakupie towarów, kiedy zostaną przekazane do przewoźnika to importer jest za nie w pełni odpowiedzialny.

Incoterms 2020 powstały po to, aby wyjaśnić niektóre sprzeczne lub niejasne kwestie między kupującą a sprzedającą stroną. Incoterms CPT 2010 i CPT 2020 nieznacznie się od siebie różnią. Sporne kwestie CPT zostały bardziej opisane i wyjaśnione, aby uniknąć złego stosowania tej reguły.

Przed rozpoczęciem importu dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi regułami Incoterms 2020 i wybierz tę, która odpowiada Ci najbardziej. Zobacz również:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.6 / 5