fbpx

Reguły Incoterms stosuje się po to, aby określić na jakich zasadach odbędzie się transport zamówionych produktów. Jedną z zasad Incoterms 2020 jest CPT, czyli „Carriage Paid to”.  Oznacza to, że eksporter sprzedając swoje towary przenosi tym samym ryzyko na kupującego. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Incoterms 2020 CPT .

Incoterms

Incoterms 2020 CPT – Podział kosztów

Sprzedający ponosi:Kupujący ponosi:
koszty czynności kontrolnych (takich jak kontrola jakości, pomiary, ważenie, liczenie), które są niezbędne do celów dostarczenia towaru;wszystkie koszty związane z towarami od momentu ich dostarczenia;
koszty zapakowania towaru, (chyba że transport towaru możliwy jest bez opakowania);koszty tranzytu, chyba że koszty te zostały poniesione przez sprzedawcę na podstawie umowy przewozu;
koszty związane z zawarciem umowy przewozowej;wszystkie koszty i opłaty związane ze świadczeniem pomocy w uzyskaniu dokumentów i informacji;
koszty opłat za formalności związane z odprawą eksportową.koszty cła, podatków i wszelkich innych kosztów związanych z tranzytem lub odprawą celną przywozową;
Jeśli sprzedawca poniesie koszty wynikające z umowy przewozu związane z rozładunkiem, to sprzedawca nie jest uprawniony do ubiegania się o odzyskanie tych kosztów.wszelkie dodatkowe koszty jakie poniósł sprzedający, jeśli importer nie wywiązał się z obowiązku o zawiadomieniu o dostarczeniu towaru (jeśli obie strony uzgodniły, że to kupujący ustala czas i miejsce dostawy).
Wyceń transport

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedawca musi dostarczyć towary poprzez przekazanie ich przewoźnikowi w wyznaczonym miejscu i terminie.
 • Musi dostarczyć fakturę handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz wszelkie inne dokumenty zgodności, które mogą być wymagane przez umowę (możliwa jest zarówno forma papierowa jak i elektroniczna dokumentów).
 • Sprzedawca musi dostarczyć również dokument przewozowy, który musi określać towar zgodnie z umową oraz musi być datowany na uzgodniony termin wysyłki. Dokument ten musi umożliwiać kupującemu odebranie towarów od przewoźnika oraz pozwolić kupującemu na sprzedaż towarów w tranzycie poprzez przekazanie dokumentu kolejnemu kupującemu. Jeżeli taki dokument przewozowy jest wystawiany w formie zbywalnej i w kilku oryginałach, sprzedawca musi przedstawić kupującemu pełny zestaw oryginałów.
 • Sprzedawca musi zawrzeć umowę przewozu towarów (na własny koszt).
 • Jest zobowiązany, aby spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa związane z transportem towaru do miejsca przeznaczenia.
 • Sprzedawca musi przeprowadzić i zapłacić za wszystkie formalności związane z odprawą eksportową wymagane przez kraj wywozu, takie jak np. pozwolenie na wywóz, poświadczenie bezpieczeństwa na eksport i inne oficjalne zezwolenia.
 • Sprzedawca musi pomóc kupującemu, na jego żądanie, w uzyskaniu wszelkich dokumentów lub informacji związanych z formalnościami dotyczącymi tranzytu i importu.
 • Sprzedawca musi zapakować i oznakować towary w sposób właściwy dla ich transportu, (chyba że strony uzgodniły szczególne wymagania dotyczące opakowania lub oznakowania).
 • Sprzedający musi powiadomić kupującego, że towar został dostarczony zgodnie z umową.
 • Eksporter jest zobowiązany do przekazania kupującemu wszelkich dokumentów i informacji wymaganych do umożliwienia kupującemu odbioru towarów.

Sprzedawca nie ma obowiązku załatwienia formalności odprawy celnej towarów w celu importu lub tranzytu przez kraje trzecie, ani uiszczenia jakichkolwiek opłat celnych przywozowych ani dopełnienia formalności celnych związanych z importem.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Musi zapłacić pełną cenę za zakupiony towar.
 • Kupujący musi przyjąć towar.
 • Musi zaakceptować dostarczony dokument przewozowy.
 • Kupujący musi pomóc sprzedającemu, na jego wniosek, ryzyko i koszt, w uzyskaniu wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących formalności związanych z odprawą celną wywozu towarów.
 • W niektórych przypadkach nabywca musi dopełnić i zapłacić za wszystkie formalności wymagane przez kraj tranzytu i kraj przywozu, takie jak: zezwolenie na przywóz, pozwolenie wymagane do tranzytu, poświadczenie bezpieczeństwa przy imporcie i tranzycie.
 • Gdy zostanie uzgodnione, że kupujący jest uprawniony do określenia terminu i miejsca wysyłki towarów to wtedy importer zobowiązany jest powiadomić o tym sprzedającego w wystarczająco dużym odstępie czasu.

Kupujący nie ma obowiązku zawierania umowy sprzedaży.

Grafika

Incoterms 2020 CPT

Eksporter ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru aż do momentu jego dostarczenia zgodnie z umową przewozową. Od momentu przekazania towarów w ręce przewoźnika całe ryzyko przechodzi na kupującego. Dodatkowo, jeżeli kupujący nie powiadomi o terminie i miejscu dostawy, wówczas to on ponosi wszelkie ryzyko (jak i koszty) związane z  towarami.

Incoterms 2020 Darmowy Ebook

Dostarczenie towaru

Stronom zaleca się, aby w umowie sprzedaży jak najdokładniej wskazały miejsce przekazania towaru, ponieważ jest to punkt, do którego sprzedawca musi zawrzeć umowę przewozu i do tego momentu koszty transportu pokrywa sprzedawca. Eksporter odpowiada za towary tylko do momentu przekazania ich dalej. Gdy towary zostaną dostarczone przewoźnikowi sprzedawca nie gwarantuje, że dotrą do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w określonej ilości lub czy w ogóle dotrą. Wynika to z faktu, że ryzyko przenosi się ze sprzedawcy na kupującego, gdy towary są dostarczone przewoźnikowi.

Ubezpieczenie towaru na warunkach Incoterms 2020 CPT

Zarówno sprzedawca jak i kupujący nie mają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednakże sprzedawca musi przekazać kupującemu, na jego żądanie, informacje dotyczące ryzyka i kosztów, które będą potrzebne kupującemu do uzyskania ubezpieczenia.

Incoterms 2020 CPT w transporcie

Zasada ta może być stosowana niezależnie od wybranego rodzaju transportu. Dodatkowo, możliwe jest stosowanie więcej niż jednego rodzaju transportu.

Incoterms 2020 CPT a inne reguły

Przy zastosowaniu Incoterms CPT 2020 warto przede wszystkim pamiętać, że po zakupie towarów, kiedy zostaną przekazane do przewoźnika to importer jest za nie w pełni odpowiedzialny.

Incoterms 2020 powstały po to, aby wyjaśnić niektóre sprzeczne lub niejasne kwestie między kupującą a sprzedającą stroną. Incoterms CPT 2010 i CPT 2020 nieznacznie się od siebie różnią. Sporne kwestie CPT zostały bardziej opisane i wyjaśnione, aby uniknąć złego stosowania tej reguły.

Przed rozpoczęciem importu dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi regułami Incoterms 2020 i wybierz tę, która odpowiada Ci najbardziej. Przy imporcie z Chin zalecamy rozważenie również innych reguł Incoterms np.

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 – PDF

Wyceń transport

incoterms 2020 darmowy pdf

chcesz poznać zmiany?