Incoterms 2020 DAP

Międzynarodowe Reguły Handlu, inaczej określane jako Incoterms, aktualizowane są co 10 lat. W 2020 weszły w życie nowe zasady wymiany towarów, określające między innymi obowiązki oraz koszty ponoszone przez sprzedawców i nabywców. Warunki te dzielą się na parę grup. W grupie D widnieje DAP – Delivered at Place (dostarczone do miejsca), które zostanie poniżej omówione.

Podział kosztów – Incoterms 2020 DAP

Sprzedający ponosi:Kupujący ponosi:
wszelkie koszty związane z dobrami oraz ich transportem aż do dostarczenia ich (oprócz kosztów ponoszonych przez kupującego)koszty związane z zawarciem umowy przewozowej
ewentualne koszty rozładunkukoszty od chwili przejęcia ładunku oraz ewentualne koszty rozładunku
koszty odprawy eksportowejkoszty odprawy importowej
koszty dostarczenia dokumentów dot. transportu.ewentualne koszty poniesione przez sprzedawcę dot. odprawy importowej.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Dostarczenie dokumentów sprzedaży i innych wymaganych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Dostarczenie towaru gotowego do rozładunku w określonym miejscu i o określonym czasie.
 • Wzięcie odpowiedzialności za uszkodzenie lub utracenie towaru aż nie zostanie dostarczony do właściwego punktu w określonym czasie.
 • Zawarcie umowy lub zorganizowanie na własny koszt przewozu dóbr pod wskazane miejsce przeznaczenia. Jeśli takowe miejsce nie istnieje, sprzedawca może wybrać punkt najbardziej do tego odpowiadający.
 • Ustosunkowanie się do wszelkich wymóg bezpieczeństwa związanych z transportem.
 • Zorganizowanie odprawy eksportowej i poniesienie jej kosztów jak i asystowanie przy odprawie importowej.
 • Podliczenie i zważenie dóbr oraz, jeśli wymagane, ich zapakowanie.
 • Dostarczenie kupującemu dokumentów upoważniających do odebrania dóbr.
 • Nie jest zobowiązany (wobec kupującego) do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Opłacenie towaru zgodnie z zawartą umową sprzedaży.
 • Odebranie dostarczonych dóbr.
 • Uwzględnienie dokumentów dostarczonych przez sprzedawcę.
 • Wzięcie odpowiedzialności za uszkodzenie lub utracenie towaru po jego otrzymaniu.
 • Zorganizowanie odprawy importowej i poniesienie jej kosztów jak i asystowanie przy odprawie eksportowej.
 • Poinformowanie sprzedającego o wyznaczonym porcie/miejsca dostawy, nazwie środka transportu i terminie dostawy.
 • Nie jest zobowiązany (wobec sprzedającego) do zawarcia umowy ubezpieczenia, ale może udostępnić na jego prośbę informacje potrzebne do uzyskania ubezpieczenia.

Grafika

DAP

Z powyższej grafiki wynika, iż kupujący ponosi odpowiedzialność za towar oraz jego koszty od momentu transportowania go do preferowanego punktu.

Dostarczenie towaru

W przypadku implementowania reguły DAP Incoterms towar musi zostać dostarczony do konkretnego miejsca. Strona sprzedająca odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca i o określonym czasie, natomiast odpowiedzialność rozładunku leży po stronie nabywcy.

Ubezpieczenie towaru

Obie strony nie są zobowiązane do zawarcia między sobą umowy ubezpieczenia towaru, jednak jest to zalecane.

Incoterms 2020 DAP w transporcie

DAP Incoterms stosuje się przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu. Można także implementować go przy zastosowaniu transportu multimodalnego, czyli łączącego parę rodzajów środków transportu.

DAP a inne reguły Incoterms

Reguła DAP jest uniwersalna ze względu na brak ograniczenia co do wyboru typu środka transportu.

W przeciwieństwie do Incoterms 2010 DAP, od 2020 r. sprzedawca nie jest zobligowany do udostępnienia na prośbę kupującego informacji potrzebnych do uzyskania ubezpieczenia.

Zobacz również:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.9 / 5