Incoterms 2020 DDP

Incoterms to inaczej reguły handlu. Określają kto (kupujący, czy sprzedający) ponosi koszty transportu, opłaty eksportowe i importowe, czy ryzyko związane z transportem towarów. Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe reguły Incoterms 2020. Incoterms DDP, czyli Delivered Duty Paid oznacza dosłownie „dostarczone, cło opłacone”. Sprzedający odpowiedzialny jest za organizację transportu i opłacenie cła i podatków. To na eksporterze ciąży większa odpowiedzialność. Porównując DDP 2010 i DDP 2020 można zauważyć, że zaszły bardzo niewielkie zmiany. Niektóre kwestie zostały dokładniej wyjaśnione, aby uniknąć nieporozumień.

Incoterms 2020 DDP – podział kosztów

Sprzedający ponosi:Kupujący ponosi:
wszystkie koszty czynności kontrolnych (kontrola jakości, mierzenie, ważenie towaru)koszt za towar zgodnie z umową sprzedaży  
koszty związane z odprawą celną, eksportową, importową, tranzytowąopłaty związane z towarami po jego dostarczeniu
koszty za rozładunek w miejscu przeznaczenia, jeżeli to zostało zawarte w umowie przewozu, (nie jest uprawniony do odzyskania tych opłat, chyba że strony uzgodniły inaczej)koszty związane z rozładunkiem (chyba że koszty te zostały uwzględnione przez sprzedawcę na podstawie umowy przewozu)
koszt dostarczenia dokumentu dostawywszelkie dodatkowe koszty poniesione przez sprzedawcę, jeśli kupujący nie wywiąże się z obowiązku pomocy przy załatwianiu potrzebnych dokumentów, lub jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym nie zawiadomi eksportera o czasie i miejscu dostawy.
opłaty jakie zapłacił kupujący w związku z pomocą w dostarczeniu dokumentów związanych z przewozem.  

Jakie są obowiązki sprzedającego?

  • Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru oraz wszelkich potrzebnych dokumentów do wcześniej dokładnie uzgodnionego przez obie strony miejsca docelowego w wyznaczonym terminie (dokumenty mogą być zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej).
  • Musi odpowiednio zapakować i oznakować towar, tak aby możliwy był jego transport, (chyba, że strony wcześniej uzgodniły inne warunki).
  • Sprzedawca musi przekazać kupującemu wszelkie informacje/dokumenty wymagane do umożliwienia kupującemu odbioru towarów.

Jakie są obowiązki kupującego?

  • Zobowiązany jest do odebrania towaru.
  • Kupujący nie ma obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak musi przekazać sprzedawcy (na jego żądanie) informacje potrzebne mu do uzyskania ubezpieczenia.
  • Jest zobowiązany pomóc sprzedającemu (na jego wniosek) w pozyskaniu wszelkiej dokumentacji związanej z importem, eksportem, tranzytem.
  • Jeśli obie strony ustalą, że kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia czasu i miejsca dostawy, to również musi z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić o tym sprzedającego.

Grafika

DDP

Biorąc pod uwagę zastosowanie Incoterms DDP 2020 należy być w pełni świadomym, że maksimum ryzyka ponosi sprzedający. Mianowicie, sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu jego dostawy. Bierze również odpowiedzialność za opłatę ceł i obowiązujących podatków. Natomiast kupujący przejmuje ryzyko od momentu dostarczenia towaru w wyznaczone miejsce.

Dostarczenie towaru

Zaleca się stronom dokładne określenie miejsca docelowego dostarczenia towarów. Powodów jest kilka:

  • ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dokładnie od momentu dostarczenia produktów w ustalone miejsce. Ważne jest, aby kupujący i sprzedający mieli jasność kiedy i gdzie następuje przejęcie ryzyka,
  • do czasu dowiezienia towarów wszystkie koszty spoczywają na sprzedającym, później koszty ponosi kupujący. Równie ważne jest, aby wiedzieć kiedy następuje wymiana,
  • sprzedawca musi zawrzeć umowę i zorganizować przewóz towarów do docelowej destynacji, jeśli tego nie zrobi naruszy zasady DDP i poniesie odpowiedzialność wobec kupującego za wszystkie jego straty.

Ubezpieczenie towaru na warunkach Incoterms 2020 DDP

Sprzedawca nie ma obowiązku wobec kupującego do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kupujący również nie ma takiego obowiązku. Jednakże, jak było wspomniane wcześniej musi przekazać sprzedawcy (na jego żądanie) informacje o ryzyku i kosztach, które są potrzebne do uzyskania ubezpieczenia.

Incoterms DDP w transporcie

Zasady DDP mogą być stosowane do wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo, mogą być wdrażane do więcej niż jednego środka transportu.

Incoterms 2020 DDP a inne reguły

W przypadku stosowania reguły DDP to na sprzedającym ciąży największa odpowiedzialność. Ta zasada jest często błędnie interpretowana. Dla przykładu, Chińscy eksporterzy nie do końca rozumieją tę regułę i źle ją stosują. To powoduje później duże kłopoty u polskich importerów.

Jeżeli sprzedawca, który stosuje regułę DDP nie jest w stanie zapewnić i opłacić odprawy importowej i wolałby zostawić to w rękach kupującego wtedy powinien rozważyć Incoterms DAP lub DPU.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi regułami Incoterms 2020:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.8 / 5