Reguły Incoterms określają podział ryzyka i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym w handlu międzynarodowym. Warto zauważyć, ze formuły z grupy F wymagają wcześniejszego podania portu nadania. Incoterms 2020 FAS (Free Alongside Ship ) wiąże się z tym, że ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towary zostaną przywiezione do burty statku. Przy czym nie zaleca się korzystania z tej formuły, jeżeli kupujący nie jest w stanie opłacić kosztów związanych z eksportem towaru.

incoterms 2020

Incoterms 2020 FAS – Podział kosztów

Sprzedający ponosi:Kupujący ponosi:
koszty formalności związane z eksportem: cła, podatki, pozwolenie na wywóz, poświadczenie bezpieczeństwa na wywóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleń;koszty formalności związane z importem i tranzytem: cła, podatki, pozwolenie na wwóz, poświadczenie bezpieczeństwa na wwóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleń;
koszt doręczenia kupującemu dowodu, że towary zostały dostarczone zgodnie z umową;koszty pozyskania dokumentu przewozowego;
koszty związane z wysyłką towarów do czasu ich dostarczenia;dodatkowe koszty związane z niedotrzymaniem warunków umowy;
koszty pokrycia czynności kontrolnych, takich jak: kontrola jakości, pomiar, ważenie, liczenie, dostarczenie odpowiednio oznakowanego opakowania.koszty związane z zawarciem umowy przewozu.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

  • Sprzedający ma obowiązek wywiązania się z warunków dostawy określonych w umowie. Oznacza to dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży i innymi powiązanymi dokumentami.
  • Sprzedający musi dostarczyć towary wzdłuż burty statku zgodnie z podanym wcześniej terminem i we wskazanym przez kupującego porcie.
  • Inormuje kupującego ze stosownym wyprzedzeniem o dostarczeniu towarów.
  • Sprzedawca na swój koszt dostarcza dokument potwierdzający dostarczenie towaru kupującemu. W przypadku, gdy takim dowodem jest dokument przewozowy, sprzedawca musi udzielić kupującemu pomocy, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w jego uzyskaniu.
  • Udziela pomocy kupującemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie i tranzycie
  • Odpowiada za odpowiednie opakowanie i oznakowanie towarów
  • Przestrzega wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z transportem aż do dostawy towarów kupującemu

Jakie są obowiązki kupującego?

  • Zawiera umowę przewozu z określonego portu statku, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa przewozu jest zawarta przez sprzedającego (na koszt i ryzyko kupującego)
  • Udziela pomocy sprzedającemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie
  • Kupujący musi powiadomić sprzedawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich wymogach bezpieczeństwa związanych z transportem, nazwą statku, punktem załadunku i ewentualnym terminie dostawy w uzgodnionym w umowie terminie

Grafika

incoterms 2020 fas

Załączona grafika pokazuje podział obowiązków kupującego i sprzedającego na różnych etapach transportu przy skorzystaniu z Incoterms FAS 2020. W przypadku FAS Incoterms sprzedający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów, do chwili dostarczenia ładunku obok statku. Od tego momentu kupujący ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem towarów.

Dostarczenie towaru

Formuła Incoterms 2020 FAS uznaje dostawę za zakończoną, gdy sprzedawca dostarczy towary  umieszczając je obok statku wyznaczonego przez kupującego lub w punkcie załadunku/porcie (jeżeli taki istnieje) lub przy zakupie już dostarczonych towarów.

W przypadku FAS Incoterms zaleca się jak najdokładniejsze określenie punktu załadunku we wskazanym porcie wysyłki, w którym towary mają zostać przetransportowane z nabrzeża lub barki na statek. Wynika to z faktu, że opłaty manipulacyjne oraz transport towarów z nadbrzeża lub barki mogą się różnić w zależności od praktyki portu.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 FAS

W przypadku FAS Incoterms nie ma obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia.

Incoterms 2020 FAS w transporcie

Formuła FAS jest wykorzystywana wyłącznie do transportu morskiego lub śródlądowego.

Sprzedawca musi dostarczyć towary i fakturę handlową zgodnie z umową sprzedaży i wszelkimi innymi dowodami zgodności, które mogą być wymagane przez umowę. Przy czym dokumenty te mogą być dostarczone zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

FAS a inne reguły Incoterms

Zaleca się zastosowanie reguły FCA zamiast FAS Incoterms w momencie, gdy przekazanie towarów przewoźnikowi następuje przed umieszczeniem ich obok burty statku, na przykład gdy towary są przekazywane przewoźnikowi w terminalu kontenerowym. Wynika to z kwestii podziału kosztów i ryzyka między sprzedającym a kupującym.

Zobacz również:

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

Wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00