Incoterms 2020 FAS

Reguły Incoterms określają podział ryzyka i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym w handlu międzynarodowym. Warto zauważyć, ze formuły z grupy F wymagają wcześniejszego podania portu nadania. Incoterms 2020 FAS (Free Alongside Ship ) wiąże się z tym, że ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towary zostaną przywiezione do burty statku. Przy czym nie zaleca się korzystania z tej formuły, jeżeli kupujący nie jest w stanie opłacić kosztów związanych z eksportem towaru.

Incoterms 2020 FAS – podział kosztów

Sprzedający ponosi:Kupujący ponosi:
koszty formalności związane z eksportem: cła, podatki, pozwolenie na wywóz, poświadczenie bezpieczeństwa na wywóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleńkoszty formalności związane z importem i tranzytem: cła, podatki, pozwolenie na wwóz, poświadczenie bezpieczeństwa na wwóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleń
koszt doręczenia kupującemu dowodu, że towary zostały dostarczone zgodnie z umowąkoszty pozyskania dokumentu przewozowego
koszty związane z wysyłką towarów do czasu ich dostarczeniadodatkowe koszty związane z niedotrzymaniem warunków umowy
koszty pokrycia czynności kontrolnych, takich jak: kontrola jakości, pomiar, ważenie, liczenie, dostarczenie odpowiednio oznakowanego opakowania.koszty związane z zawarciem umowy przewozu.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

  • Sprzedający ma obowiązek wywiązania się z warunków dostawy określonych w umowie. Oznacza to dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży i innymi powiązanymi dokumentami.
  • Sprzedający musi dostarczyć towary wzdłuż burty statku zgodnie z podanym wcześniej terminem i we wskazanym przez kupującego porcie.
  • Informuje kupującego ze stosownym wyprzedzeniem o dostarczeniu towarów.
  • Sprzedawca na swój koszt dostarcza dokument potwierdzający dostarczenie towaru kupującemu. W przypadku, gdy takim dowodem jest dokument przewozowy, sprzedawca musi udzielić kupującemu pomocy, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w jego uzyskaniu.
  • Udziela pomocy kupującemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie i tranzycie.
  • Odpowiada za odpowiednie opakowanie i oznakowanie towarów.
  • Przestrzega wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z transportem aż do dostawy towarów kupującemu.

Jakie są obowiązki kupującego?

  • Zawiera umowę przewozu z określonego portu statku, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa przewozu jest zawarta przez sprzedającego (na koszt i ryzyko kupującego).
  • Udziela pomocy sprzedającemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie.
  • Kupujący musi powiadomić sprzedawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich wymogach. bezpieczeństwa związanych z transportem, nazwą statku, punktem załadunku i ewentualnym terminie dostawy w uzgodnionym w umowie terminie.

Grafika

FAS

Załączona grafika pokazuje podział obowiązków kupującego i sprzedającego na różnych etapach transportu przy skorzystaniu z Incoterms FAS 2020. W przypadku FAS Incoterms sprzedający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów, do chwili dostarczenia ładunku obok statku. Od tego momentu kupujący ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem towarów.

Dostarczenie towaru

Formuła Incoterms 2020 FAS uznaje dostawę za zakończoną, gdy sprzedawca dostarczy towary  umieszczając je obok statku wyznaczonego przez kupującego lub w punkcie załadunku/porcie (jeżeli taki istnieje) lub przy zakupie już dostarczonych towarów.

W przypadku FAS Incoterms zaleca się jak najdokładniejsze określenie punktu załadunku we wskazanym porcie wysyłki, w którym towary mają zostać przetransportowane z nabrzeża lub barki na statek. Wynika to z faktu, że opłaty manipulacyjne oraz transport towarów z nadbrzeża lub barki mogą się różnić w zależności od praktyki portu.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 FAS

W przypadku FAS Incoterms nie ma obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia.

Incoterms 2020 FAS w transporcie

Formuła FAS jest wykorzystywana wyłącznie do transportu morskiego lub śródlądowego.

Sprzedawca musi dostarczyć towary i fakturę handlową zgodnie z umową sprzedaży i wszelkimi innymi dowodami zgodności, które mogą być wymagane przez umowę. Przy czym dokumenty te mogą być dostarczone zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

FAS a inne reguły Incoterms

Zaleca się zastosowanie reguły FCA zamiast FAS Incoterms w momencie, gdy przekazanie towarów przewoźnikowi następuje przed umieszczeniem ich obok burty statku, na przykład gdy towary są przekazywane przewoźnikowi w terminalu kontenerowym. Wynika to z kwestii podziału kosztów i ryzyka między sprzedającym a kupującym.

Warto zapoznać się również z pozostałymi regułami Incoterms 2020.

Oceń wpis

5 / 5