fbpx

Incoterms to określenia opisujące reguły handlu. Definiują przede wszystkim podział wszystkich czynników, ryzyka i kosztów dotyczących transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym. Od 2020 roku pojawią się zmiany w do tej pory stosowanych regułach Incoterms. FOB Incoterms to jedna z najczęściej stosowanych reguł w transporcie morskim. W niniejszym artykule opiszemyIncoterms 2020 FOB i zobaczymy jakie zaszły zmiany.

incoterms 2020

Incoterms 2020 – Podział kosztów

Sprzedający ponosi: Kupujący ponosi:
koszty odprawy eksportowej; koszty związane z zawarciem umowy przewozowej;
koszty dostarczenia towaru na statek; koszty związane z kwestiami importowymi;
ewentualne koszty związane z uszkodzeniem towaru przed załadowaniem towaru na statek; koszty odprawy importowej;
  ewentualne koszty związane z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru po załadowaniu towaru na statek;
ShipHub.pl

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedający dostarcza towar na statek, w wyznaczonym przez kupującego miejscu. Ponosi także koszty z tym związane.
 • Uzyskuje zgodę na eksport towarów.
 • Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność, związaną z uszkodzeniem towaru przed załadowaniem towaru na statek.
 • Informuje kupującego o wszystkich niepożądanych zdarzeniach, które pojawiają się w czasie dostarczania towaru na statek.
 • Informuje kupującego o dostarczeniu towaru na statek.
 • Dostarcza dokumenty sprzedaży.
 • Sprzedający jest odpowiedzialny za dokonanie odprawy eksportowej i poniesienie związanych z tym kosztów.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenie towaru oraz kradzież, po tym jak towar zostanie załadowany na statek.
 • Ponosi koszty związane z zawarciem umowy przewozowej i kwestiami importowymi.
 • Informuje stronę sprzedającą o wyznaczonym porcie, nazwie statku i terminie dostawy.
 • Organizuje odprawę importową i ponosi związane z tym koszty.

Grafika

incoterms 2020 fob

Jak można zauważyć na załączonej powyżej grafice, sprzedawca ponosi wszelkie koszty do momentu załadowania towaru na statek. Gdy ładunek znajdzie się już na statku, sprzedający przestaje ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność.

Od momentu załadowania towaru na statek, wszelkie koszty, ryzyko, a także kwestie związane z ubezpieczeniem przechodzą na nabywcę.

Dostarczenie towaru

Za moment zakończenia dostawy przez sprzedającego, uznaje się czas, w którym towar zostaje załadowany na pokład statku wyznaczonego przez kupującego, w określonym dniu i formie wymaganej przez zarząd portu.

Szkolenie: Import z Chin

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 FOB

Stosując tę regułę, kupujący i sprzedający nie muszą zawierać między sobą umowy ubezpieczenia towaru.

Incoterms 2020 FOB w transporcie

Reguły FOB stosowane są tylko i wyłącznie w transporcie morskim. Do tej pory warunki te nie były zalecane przy transportowaniu towarów w kontenerach, jednakże teraz ta kwestia uległa zmianie. Oznacza to, że FOB 2020 również będzie odnosić się do transportu kontenerowego. Kwestia podobnie wyglądała w przypadku Incoterms 2000.

Przy transporcie morskim najczęściej wybiera się właśnie reguły FOB.

W tym wypadku dokument dostawy, który musi zostać dostarczony kupującemu przez sprzedającego, określony jest ogólnie. Może to być morski list przewozowy, kwit sternika lub otrzymane od spedytora zaświadczenie dotyczące przyjęcia towaru.

FOB a inne reguły Incoterms

Warunki FOB stosuje się tylko w transporcie morskim. Do tej pory reguła bardzo często była błędnie stosowana, ponieważ nie miała zastosowania w transporcie kontenerowym (w tym wypadku zalecano stosowanie reguły FCA).

Incoterms 2020 zakłada, że reguła FOB stosowana jest również w transporcie kontenerowym, tak jak miało to miejsce w przypadku Incoterms 2000.

Jak możemy zauważyć zmiany w tej regule nie są wielkie, lecz znaczące. Od teraz importerzy unikną pomyłek i będą mogli stosować FOB również do transportu morskiego z wykorzystaniem kontenerów.

ShipHub.pl

Zmniejsz koszty transportu

logo

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy