fbpx

Reguły Incoterms podlegają ciągłym modyfikacjom. Przynależność do grupy F wymaga wcześniejszego podania portu nadania. Określa również ustanie obowiązków sprzedającego w momencie dostarczenia towarów do miejsca załadunku. Incoterms FAS (Free Alongside Ship – dostarczony wzdłuż burty statku) oznacza, że ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towary zostaną przywiezione do burty statku. Nie zaleca się korzystania z tej formuły jeżeli kupujący nie jest w stanie opłacić kosztów związanych z eksportem towaru.

incoterms fas

Incoterms FAS w transporcie

Incoterms FAS to formuła mająca zastosowanie jedynie w przewożeniu towarów drogą wodną. Dotyczy zatem tylko transportu morskiego lub wodnego śródlądowego.

Wyceń transport

Dostarczenie towaru

W tym wypadku towar uważa się za dostarczony, gdy sprzedający umieści go wzdłuż burty statku (czyli na nabrzeżu portowym) w oznaczonym porcie i czasie, które zostały uzgodnione wcześniej z kupującym.

Incoterms FAS – ubezpieczenie towaru

W formułach typu E, F, C za ubezpieczenie odpowiada kupujący. Jednak sprzedający musi dostarczyć kupującemu informacje niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.

fas

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający może zawrzeć umowę przewozu na zwykłych warunkach na koszt i ryzyko kupującego. Chociaż nie jest to prawnie wymagane. Przysługuje mu prawo do odmowy tego rodzaju przysługi. Przy czym należy od razu poinformować o tym kupującego. Od sprzedającego wymaga się:

 1. Wywiązania się z warunków dostawy określonych w umowie. Oznacza to dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży i innymi powiązanymi dokumentami.
 2. Uzyskania (na własne ryzyko i koszt) wszelkich zezwoleń dotyczących wywozu. Dopełnienia formalności celnych (tam, gdzie to konieczne).
 3. Dostarczenia towarów wzdłuż burty statku zgodnie z podanym wcześniej terminem i we wskazanym przez kupującego porcie.
 4. Pokrycia kosztów czynności kontrolnych, takich jak: kontrola jakości, pomiar, ważenie, liczenie, dostarczenie odpowiednio oznakowanego opakowania Poza tym sprzedawca ponosi koszty związane z wysyłką towarów do czasu ich dostarczenia. W stosownych przypadkach sprzedający opłaca formalności celne, cła, podatki itp.
 5. Poinformowania kupującego ze stosownym wyprzedzeniem o dostarczeniu towarów.
 6. Sprzedawca na swój koszt dostarcza dokument potwierdzający dostarczenie towaru kupującemu. Po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony można skorzystać z drogi elektronicznej. Zatem zastąpienie dokumentu równoważnym komunikatem elektronicznym nie stanowi w tym przypadku problemu.
 7. Przekazania wszelkich dokumentów na prośbę kupującego, które mogą być wymagane w trakcie importu czy tranzytu przez dowolny kraj.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Incoterms FAS – obowiązki kupującego

 1. Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę określoną w umowie sprzedaży.
 2. Odprawa celna (o ile dotyczy) po stronie kupującego. W stosownych przypadkach nabywca odpowiada również za formalności związane z tranzytem towarów przez dowolny kraj.
 3. Kupujący na własne ryzyko oraz koszt zdobywa pozwolenia na przywóz towaru.
 4. Kupujący na własny koszt ma obowiązek zawarcia umowy przewozu z wyznaczonego portu wysyłki.
 5. Umowa ubezpieczenia – bez zobowiązań.
 6. Jeśli towar został dostarczony według obowiązków sprzedającego, kupujący jest zobowiązny do jego odebrania.
 7. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, wynikające z nie załatwienia licencji, upoważnień, formalności wymaganych przy eksporcie, imporcie i tranzycie. Musi również zawiadomić sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku, wymaganym terminie dostawy. Odpowiada również za sytuacje, gdy wyznaczony przez niego statek nie przybył o czasie i nie mógł przyjąć towaru.
 8. Kupujący opłaca wszystkie koszty związane z towarami od momentu ich dostarczenia. Dodatkowe procedury: wszelkie cła, podatki, ewentualna kontrola (również przed wysyłką, chyba że taka inspekcja jest zlecona przez władze kraju wywozu) formalności celne przy przywozie towarów i opłaty tranzytowe przez dowolny kraj.
 9. Kupujący musi przyjąć dowód dostawy od sprzedającego.
 10. Kupujący pokrywa koszty poniesione w związku z uzyskaniem dokumentów lub równoważnych wiadomości elektronicznych.
Wyceń transport
FAS na tle innych reguł

Przy warunkach dostaw FAS, FOB, CFR i CIF – dokumentem wymaganym do spełnienia warunków akredytywy jest konosament morski (armatorski). Konosament spedytorski może zostać przyjęty tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez bank. Reguła FAS jest popularna wśród ładunków masowych, takich jak ropa czy zboże. W praktyce FAS powinien być stosowany , gdy sprzedawca ma bezpośredni dostęp do statku w celu załadunku. W przypadku umieszczenia towarów w kontenerach zaleca się zastosowanie FCA. W takich sytuacjach srzedający zazwyczaj przekazuje kontener na terminalu, a nie pod burtą statku. Natomiast reguła FOB w odróżnieniu od FCA oznacza więcej obowiązków po stronie sprzedającego. Na swój koszt i własne ryzyko jest on zobowiązany do dokonania załadunku na statek. W chwili, gdy ładunek znajdzie się na pokładzie, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na kupującego.

incoterms 2020 darmowy ebook

chcesz poznać zmiany?

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy