Kod CN

Każdy artykuł będący w obiegu gospodarczym musi zostać zidentyfikowany oraz przydzielony do odpowiedniego systemu klasyfikacji towarów. Istnieją różne kryteria klasyfikacji towarów m.in.: pochodzenie (produkty krajowe lub zagraniczne), specyfika zaspokajania potrzeb (konsumpcyjne lub przemysłowe) i wiele innych. Celem klasyfikacji dóbr materialnych oraz powstania systemów taryfowych jest wprowadzenie porządku w obrotach handlowych poprzez określanie spójnych taryf celnych oraz grup podatkowych.

Istnieją systemy międzynarodowe takie jak: HS, SITC, CPC oraz ISIC, a także systemy regionalne np. systemy europejskie. W Europie korzysta się z CN, CPA, PRODCOM i NACE. Każdy system ma swoje kody, które mają przypisane stawki celne.

Importer musi zapłacić odpowiednią kwotę celną, aby jego towar został dopuszczony do obiegu. W trakcie procesu importowego z Chin, to po stronie osoby importującej leży odpowiedzialność, aby dokładnie zapoznać się z kodami produktu, który chce ściągnąć do Polski. Niepoprawnie podany kod może być powodem wielu problemów, dlatego tak ważne jest, aby się z nimi zapoznać.

W tym artykule skupimy się na kodach CN.

Czym jest kod CN?

Kod CN to kod zawarty w Nomenklaturze Scalonej, której pełna nazwa to Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (ang. Combined Nomenclature, CN). Rada Unii Europejskiej wprowadziła Wspólną Taryfę Celną w 1987 roku – na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 stworzono ową nomenklaturę.

Z Nomenklatury Scalonej korzysta się wyłącznie w krajach należących do Unii Europejskiej. Jest ona narzędziem do klasyfikacji towarów, stworzona w celu spełnienia wymagań zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, jak i statystyk handlu zagranicznego UE. CN używa się również w statystykach handlu wewnątrzunijnego. Nadzór nad CN sprawuje Komisja Europejska, która co roku wydaje nową wersję kodu.

Kod CN produktu

Każdy typ produktu ma swój własny przypisany kod CN. Kod CN jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (ang. Harmonized System, HS) i na poziomie sześciu cyfr jest on zbieżny z kodem HS. Cyfry siedem oraz osiem określają typ produktu na obszarze celnym. Kod CN jest podzielony na sekcje, działy, pozycje oraz podpozycje. Zawiera wykaz towarów, przepisy wstępne, uwagi do sekcji i działów, a także przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jak ustalić kod CN?

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuję Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich, inaczej znana jako nomenklatura TARIC. Kod w TARIC ma dziesięć lub jedenaście cyfr, a pierwsze osiem są takie same jak w kodzie CN. Pozostałe cyfry odnoszą się do informacji o środkach ochronnych, które obowiązują przy danym produkcie np. informacje o zawieszaniu cła, nałożonych cłach antydumpingowych, a także o kontyngentach ilościowych. Nomenklatura jest podzielona na 21 sekcji oraz 99 działów.

A co oznaczają pojedyncze numery w kodzie?

  • Dwie pierwsze cyfry – jedna z 21 sekcji,
  • Cyfra trzecia oraz czwarta – dział w danej sekcji,
  • Cyfra piąta i szósta (ostatnie cyfry HS) – podpozycja danej kategorii produktów,
  • Cyfry siódma i ósma – podpozycja CN, która identyfikuje dany typ towaru,
  • Dziewiąta, dziesiąta cyfra – statystyczny podpodział i środki ochronne na obszarze celnym UE. Czasem możemy spotkać jedenastą cyfrę.

Jak uzyskać kod CN?

Można skorzystać z różnych systemów taryfowych, aby otrzymać kod CN. Jednymi z takich systemów są np. powyżej wspomniany system TARIC, czy też polski systemu taryfowy ISZTAR4.

ISZTAR4 zawiera ogólne informacje dostępne również w TARIC, ale oprócz tego, zawiadamia również o wysokości podatku VAT oraz akcyzie. Jest to system, który z początku nie wydaje się najłatwiejszy w obsłudze, ale w rzeczywistości jest bardzo intuicyjny.

Zarówno kody jak i stawki celne ulegają zmianom, dlatego należy sprawdzać je na bieżąco.

Oceń wpis

5 / 5