Komunikat IE-599

Według ustawy o podatku od towarów i usług, eksport oznacza wywóz produktów lub usług poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdzony przez odpowiednie organy celne. Przedsiębiorcy mają prawo zastosować stawkę preferencyjną VAT 0% dla eksportu, jeśli spełnią do tego odpowiednie warunki. Jednym z nich jest uzyskanie właściwych dokumentów, stanowiących potwierdzenie wywozu produktów. Czym jest komunikat IE-599?

Stawka 0% VAT przy eksporcie

Eksporterzy mają możliwość zastosować preferencyjną stawkę 0%, jeśli wywóz rozpocznie się na terytorium Polski oraz zostanie potwierdzony przez odpowiednią dokumentację. Jest to przede wszystkim „dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu”. Takim dokumentem może być komunikat IE-599.

Jak uzyskać komunikat IE-599?

Za przyjmowanie i generowanie komunikatów dotyczących procedury wywozu towarów odpowiada System Kontroli Eksportu – AES (lub inaczej ESC – Export Control System). To właśnie system AES przetwarza informacje i generuje komunikat IE-599. Komunikat IE-599 powstaje następująco:

  1. Urząd celny wyprowadzenia wysyła do urzędu celnego wywozu (urząd, w którym dokonano zgłoszenia celnego) komunikat IE-518 – komunikat dotyczący wyników kontroli przeprowadzonej przez urząd celny wyprowadzenia;
  2. Następnie system AES automatycznie generuje komunikat IE-599 – dokument potwierdzający wyprowadzenie towarów lub odmowy zgody na wyprowadzenie towarów;
  3. Wygenerowany przez urząd celny w systemie AES komunikat IE-599 wysyłany jest na adres e-mailowy zgłaszającego towar do procedury wywozu (wskazany w zgłoszeniu wywozowym IE-515).

Należy mieć na uwadze, że otrzymany komunikat IE-599 nie zawsze potwierdza wywóz towarów z obszaru celnego UE. Może również zawierać informację o odmowie zgody na wyprowadzenie towarów. W takiej sytuacji będzie on zawierał kod wyników kontroli B1 i datę zatrzymania ładunku. Komunikat IE-599 wysyłany jest w formie pliku XML.

Komunikat IE-599 – Na co zwrócić uwagę?

Eksporter powinien dopilnować, aby informacje przedstawione w komunikacie IE-599 były spójne z danymi zawartymi w innych dokumentach (np. na fakturach). Chociaż nie jest to obowiązkiem, pewne rozbieżności mogą stać się powodem do zakwestionowania zastosowania preferencyjnej stawki 0% przez organ podatkowy. Drobne różnice nie powinny jednak stanowić takiego problemu, dopóki podatnik jest w stanie udowodnić tożsamość eksportowanych towarów.

Przedsiębiorcy, którzy eksportują towary przy współpracy z pośrednikiem działającym na terenie innego państwa niż Polska, otrzymają komunikat IE-599 z tego kraju. System ECS działa jednak na terenie całej Wspólnoty, dzięki czemu taki komunikat wygenerowany w innym państwie członkowskim UE również umożliwia zastosowanie stawki VAT 0% dla eksportu.

Co oznacza brak komunikatu IE-599?

W przypadku nieotrzymania komunikatu IE-599 nie ma podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT. Powodem braku komunikatu IE-599 może być to, że towary nie opuściły obszaru celnego Unii Europejskiej lub nie zostało to prawidłowo odnotowane w systemach celnych. Co należy zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zgłaszający towar do procedury wywozu może samodzielnie poinformować urząd celny wywozu o urzędzie celnym wyprowadzenia i dacie. Ponadto, zgłaszający musi złożyć jednocześnie wniosek o potwierdzenie wywozu. Następnie, obowiązkiem urzędu celnego wywozu jest przekazanie otrzymanych informacji do urzędu celnego wyprowadzenia i zwrócenie się z prośbą o ich potwierdzenie. Urząd celny wyprowadzenia ma 10 dni na udzielenie odpowiedzi.

Może się również zdarzyć, że urząd celny wyprowadzenia nie potwierdzi przekazanych informacji w wyznaczonym terminie. Zgłaszający powinien wtedy jak najszybciej dostarczyć urzędowi celnemu wywozu dokumenty dowodzące, że towar opuścił terytorium Unii Europejskiej.

Takimi dokumentami mogą być między innymi:

  • Faktura handlowa;
  • Dowód zapłaty;
  • Potwierdzenie dostawy towaru lub kopia potwierdzenia dostawy podpisana przed odbiorcę spoza UE.

Komunikat IE-599 – Podsumowanie

  • Komunikat IE-599 stanowi podstawę do zastosowania zerowej stawki VAT przy eksporcie.
  • Taki komunikat generowany jest automatycznie w systemie AES.
  • Komunikat IE-599 zostaje przesłany w formie pliku XML na adres mailowy zgłaszającego towar do procedury wywozu.
  • Sprawdź również nasze poradniki eksportowe!

Oceń wpis

4.2 / 5