fbpx

Konwencja CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem – jest międzynarodową umową, regulującą kwestię handlu w obrębie ponad 35 000 gatunków – ok. 30 000 gatunków roślin i 5600 gatunków zwierząt. Liczba państw członkowskich, które przyjęły Konwencję obecnie wynosi 183.

Konwencja CITES zwraca uwagę na globalny problem, jaki stanowią nielegalne kłusownictwo oraz handel dzikimi zwierzętami i roślinami, na którego potrzeby pozyskuje się szeroki wachlarz egzotycznych skórzanych wyrobów, instrumentów muzycznych, leków i produktów spożywczych. Skupia się na zapewnieniu ochrony gatunkowej zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem poprzez promowanie kontrolowanego handlu międzynarodowego, który nie szkodzi zrównoważonemu rozwojowi dzikich gatunków.

Konwencja CITES

Konwencja CITES – Historia

Na lata 60. XX wieku przypadają pierwsze dyskusje na temat zagrożeń wobec dzikich zwierząt i roślin, będących skutkiem nieuregulowanego prawa w obrębie handlu międzynarodowego. Rezultatem rozmów okazała się skupiająca delegatów 80 państw konferencja w Waszyngtonie, w wyniku której 3 marca 1973 roku ustalona została finalna wersja tekstu Konwencji, którego depozytariuszem stała się Szwajcaria. Dokument ratyfikowało wówczas 21 państw, a za języki robocze oryginału uznano: angielski, chiński, rosyjski, francuski i hiszpański. Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 1975 roku. Przez Polskę Konwencja ratyfikowana została 12 grudnia 1989 roku.

W ciągu ponad 40 lat od powstania umowy, przedstawiciele państw członkowskich uczestniczyli w odbywających się co trzy lata konferencjach. Podczas pierwszej z nich skupiono się na włączeniu do Konwencji gatunków pominiętych w 1973 roku, w tym przykładowo słonia afrykańskiego, który w przeciwieństwie do słonia azjatyckiego początkowo nie został uwzględniony w umowie. Ostatnie, 17. z rzędu zgromadzenie miało miejsce w Johannesburgu w 2016 roku.

Wyceń transport

Struktura i sposób działania CITES

Działanie CITES opiera się na funkcjonowaniu dwóch głównych organów: Konferencji Stron CITES (Conference of the Parties) oraz Sekretariatu CITES, wspieranych przez Komitet Stały, Komitet ds. Zwierząt oraz Komitet ds. Roślin.

Gatunki, które zostały objęte zapisami umowy, uszeregowano w trzech załącznikach do Konwencji. Zwierzęta i rośliny objęte CITES mogą być przywożone lub wywożone z kraju będącego Stroną Konwencji jedynie na podstawie odpowiedniego dokumentu. Wymagania mogą różnić się jednak w zależności od surowości przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Pierwszy załącznik obejmuje gatunki zagrożone wyginięciem i handel nimi dozwolony jest jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Załącznik drugi poświęcony został gatunkom niekoniecznie zagrożonym wyginięciem, lecz handel nimi nadal musi być kontrolowany, aby ograniczyć ich nadmierną eksploatację. Handel gatunkami z drugiego aneksu wymaga uzyskania zgody jedynie przez kraje eksportujące, ale nie przez kraje importujące.

Na regularnych konferencjach, Strony składają propozycje zmian odnośnie do obu załączników, a następnie wnioski poddawane są głosowaniu.

Załącznik trzeci dotyczy gatunków chronionych w co najmniej jednym kraju, który zwrócił się do innych Stron o wsparcie w regulacji handlu i wymaga uzyskania jedynie świadectwa regionu pochodzenia okazów w obrębie danego gatunku.

Inicjatywy i dalszy plan działania

Dotychczas w ramach Konwencji CITES został wdrożony szereg inicjatyw w kierunku ochrony dzikich gatunków fauny i flory.

Zalicza się do nich m.in. inicjatywa ICCWC na lata 2014-2020,  mająca na celu wzmacnianie systemów wymiaru sprawiedliwości odnośnie do przestępczości związanej z nielegalnym handlem dziką przyrodą, a także CITES Strategic Vision, zaplanowana na lata 2000-2005 i przedłużana sukcesywnie do 2007, 2013, a następie do 2020 roku. W ten sposób powstały kolejne odsłony wizji strategicznej, mające na celu przede wszystkim znaczne ograniczenie utraty różnorodności biologicznej.

W terminie 17-28 sierpnia 2019 roku w Genewie odbyła się 18. Konferencja Stron CITES, na której zapadły kolejne decyzje w sprawie ochrony gatunkowej dzikich zwierząt i roślin, a także zaplanowane zostały nowe obszary działania w sprawie strategicznej wizji CITES na czas po 2020 roku.

Wyceń transport

incoterms 2020 darmowy pdf

chcesz poznać zmiany?

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Sprawdzeni spedytorzy

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy