LUCID

W Europie producenci odgrywają ważną rolę w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kiedy przedsiębiorcy wprowadzają na rynek zapakowane towary, biorą również na siebie odpowiedzialność za to, aby opakowanie w jak najmniejszym stopniu szkodziło środowisku i uiszczają opłaty opakowaniowe. Tak jak w Polsce obowiązuje rejestr w BDO, w Niemczech jest LUCID. Rejestr opakowań LUCID dotyczy wszystkich, którzy jako pierwsi komercyjnie wprowadzają opakowania na rynek niemiecki.

LUCID w Niemczech

Od 1 stycznia 2019 r. niemiecka ustawa o opakowaniach zastąpiła poprzednie rozporządzenie w sprawie opakowań. Ustawa ma na celu wsparcie recyklingu i wprowadza nowe obowiązki dla wszystkich, którzy po raz pierwszy wprowadzają na rynek niemiecki produkty w opakowaniach dla konsumentów końcowych.

LUCID to niemiecki rejestr opakowań Centralnej Agencji Rejestru Opakowań (ZSVR, Zentrale Stelle Verpackungsregister). ZSVR wykonuje funkcje rządowe, w których działa jako jednostka upoważniona, a także wykonuje działalność na gruncie prawa prywatnego. Zakres działalności jest określony w niemieckiej ustawie o opakowaniach, Verpackungsgesetz (VerpackG).

Do ustawowych obowiązków ZVSR należy rejestracja producentów, przyjmowanie i przeglądanie raportów producentów i operatorów, podejmowanie decyzji o klasyfikowaniu opakowań do uczestnictwa w systemie oraz jako opakowania wielokrotnego użytku i podlegające deponowaniu. Obowiązki ZVSR z zakresu prawa prywatnego umożliwiają jednostce prowadzenie rejestru i bazy danych oraz udzielanie informacji innym w zakresie swoich obowiązków.

Numer rejestracyjny LUCID jest taki sam jak numer rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Każda osoba zarejestrowana w systemie musi podać szczegóły dotyczące opakowania i dokonać opłaty opakowaniowej.

Kto podlega rejestracji LUCID?

Każdy, kto jako pierwszy komercyjnie wprowadza towary w opakowaniach na rynek niemiecki, musi zarejestrować się w LUCID. Oznacza to, że w LUCID muszą zarejestrować się:

 • producenci
 • sprzedawcy, którzy współpracując z producentem, wprowadzają towary w opakowaniach, na których widnieje nazwa firmy
 • firmy eksportujące do Niemiec, ale nie eksportujące z Niemiec
 • importerzy (firmy handlowe importujące do Niemiec)
 • firmy wysyłkowe
 • firmy, które zleciły dostawcom usługi realizacji zamówień
 • sklepy internetowe zarejestrowane poza terenem Niemiec, które dostarczają zapakowane towary bezpośrednio do prywatnych konsumentów końcowych w Niemczech oraz zlokalizowane na terenie Niemiec, którzy przyjmują zwrócone produkty, naprawiają je i odsyłają do konsumentów końcowych w opakowaniu.

Sklepy internetowe sprzedające w Niemczech lub do Niemiec na platformach Amazon, eBay, Otto, Alibaba, Rakuten i podobnych, muszą podać swój numer rejestracyjny LUCID.

Opakowania objęte systemem partycypacji

Nowa niemiecka ustawa o opakowaniach wymaga, aby dystrybutorzy rejestrowali w LUCID wszystkie rodzaje opakowań, które są wprowadzone na rynek niemiecki po raz pierwszy. Nie trzeba zgłaszać ilości, a jedynie rodzaje opakowań:

 • opakowania detaliczne (zwykle takie, jakie są oferowane konsumentom końcowym) oraz opakowania zbiorcze gromadzone u odbiorcy końcowego
 • opakowania ochronne (rodzaj opakowania detalicznego, w którym towar jest przekazywany konsumentom końcowym)
 • opakowania wysyłkowe (opakowanie i materiały je wypełniające).

Uwaga! Od 15 maja 2023 r. organy państwowe mogą zażądać od producentów i dystrybutorów dokumentacji za ubiegły rok dotyczącej opakowań transportowych i przemysłowych, które zostały wprowadzone na rynek, odebrane i poddane recyklingowi. Dokumentacja musi zawierać informacje o woluminie i frakcjach surowcowych.

Katalog zarejestrowanych produktów w Niemczech dostępny jest tutaj.

Jakie opakowania nie muszą być zgłoszone w LUCID?

Opakowania nie muszą być zgłaszane w systemie, jeśli są to odpady takie jak:

 • opakowania, które zazwyczaj nie gromadzą się jako odpady u konsumentów końcowych, np. pudełko na grę planszową
 • duże opakowania komercyjne (opakowania, które akumulują się w przemyśle)
 • opakowania transportowe służące do transportu towarów pomiędzy poszczególnymi dystrybutorami, np. palety jednorazowego użytku
 • opakowania wielokrotnego użytku (zaprojektowane i przeznaczone do wielokrotnego użytku w tym samym celu, których zwrot i ponowne użycie są ułatwione dzięki odpowiedniej logistyce)
 • jednorazowe opakowania na napoje podlegające kaucji
 • opakowania detaliczne na substancje niebezpieczne.
Lucid rodzaje opakowań
Opakowania objęte i nie objęte obowiązkiem zgłoszenia w LUCID, verpackungsregister.org

Jak się zarejestrować i zgłosić opakowania w LUCID?

1. Rejestracja w LUCID jako producent

Rejestracji jako producent w systemie LUCID można dokonać na stronie lucid.verpackungsregister.org. W rozumieniu właściwych przepisów producent to każdy, kto jako pierwszy udostępni na rynku niemieckim towary w opakowaniach. Może to być producent towarów, importer, firma detaliczna, firma wysyłkowa i sklep internetowy. Rejestracja jest bezpłatna.

Rejestracja w LUCID

Jeśli jesteś producentem bez oddziału w Niemczech, możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do wykonywania obowiązków.

2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie

Aby zawrzeć umowę o uczestnictwo w systemie należy:

 • określić objętości opakowań według rodzaju materiału
 • zawrzeć umowę z jednym lub kilkoma systemami (operatorami systemu)
 • podać numer rejestracyjny LUCID.

Producenci wprowadzający na rynek Niemiecki opakowania objęte uczestnictwem w systemie o woluminie osiągającym/przekraczającym jeden z trzech następujących progów ilościowych za rok poprzedni:

 • szkło: 80,000 kg
 • papier, tektura, tektura: 50,000 kg
 • metale żelazne, aluminium, tworzywa sztuczne, kartony po napojach, inne tworzywa mieszane (lekkie): 30,000 kg

muszą przedłożyć poświadczenie kompletności (declaration of completeness) dotyczącego rocznego woluminu opakowań.

3. Zgłoszenie opakowań w LUCID

Aby zgłosić wolumen opakowań, należy:

 • zalogować się do Rejestru Opakowań LUCID
 • kliknąć „Sprawozdanie” („Data reporting”)
 • złożyć raport w LUCID identyczny z tym, który został złożony do systemu wcześniej.

Niektóre dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co się może stać, jeśli się nie zarejestrujesz w LUCID?

Jeśli jesteś zobowiązany do rejestracji w LUCID i tego nie dopełnisz, może zostać wydany zakaz sprzedaży wyrobów w Niemczech oraz na platformach e-commerce sprzedających do Niemiec. W zależności od wagi naruszeń Verpackungsgesetz, może zostać nałożona na Ciebie grzywna w wysokości do 200,000 EUR.

Oceń wpis

5 / 5