Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy – SMGS

Międzynarodowy transport koleją jest regulowany wieloma przepisami i dyrektywami. Jednym z najważniejszych praw opracowanych przez OSŻD – Organizację Współpracy Kolei jest SMGS, czyli Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy. SMGS reguluje warunki przewozów towarowych. Najnowsza wersja weszła w życie 15 lipca 2015 roku. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy stosowany jest w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR i Dalekim Wschodem.

Co składa się na List Przewozowy SMGS?

Na Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS składają się:

 • Oryginał – dla odbiorcy przesyłki,
 • Ceduła – dla stacji przeznaczenia,
 • Wtórnik – dla nadawcy,
 • Poświadczenie odbioru,
 • Zawiadomienie o przybyciu przesyłki,
 • Dodatkowa ceduła – dla celów statystycznych.

SMGS jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym i niezbywalnym. Oznacza to, że towar wysyłany jest imiennie do wskazanego odbiorcy, który taki towar zamówił i musi go odebrać osobiście lub dać upoważnienie osobie. Prawo do własności nad takim towarem może zostać przeniesione na inną osobę jedynie przez cesję, co jednak wiąże się z wieloma formalnościami.

Formularz SMGS/CIM
Formularz CIM/SMGS

Jakich krajów dotyczy List Przewozowy SMGS?

List przewozowy SMGS jest stosowany w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR i Dalekim Wschodem. Dotyczy krajów takich jak:

 • Republiki Azerbejdżanu,
 • Republiki Albanii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Bułgarii,
 • Republiki Węgierskiej,
 • Socjalistycznej Republiki Wietnamu,
 • Gruzji,
 • Islamskiej Republiki Iranu,
 • Republiki Kazachstanu,
 • Mongolii,
 • Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy,
 • Chińskiej Republiki Ludowej,
 • Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,
 • Republiki Kirgiskiej,
 • Republiki Łotewskiej,
 • Republiki Litewskiej,
 • Republiki Mołdawii,
 • Republiki Tadżykistanu,
 • Turkmenistanu,
 • Republiki Uzbekistanu,
 • Republiki Estońskiej.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy - zakres SMGS
Zakres SMGS

Tego nie przewieziesz na SMGS

Na SMGS nie mogą być transportowane następujące towary:

 • przesyłki drobne o masie jednostkowej mniejszej niż 10 kg – ograniczenia te nie dotyczą towarów, objętość jednej sztuki których przekracza 0,1 m3,
 • towary o masie jednostkowej przewyższającej 1,5 tony w komunikacji przeładunkowej w wagonach krytych z nierozsuwanym dachem,
 • przedmioty, których przewóz zabroniony jest choćby na terenie jednego z krajów, którego koleje mają uczestniczyć w przewozie,
 • niektóre towary niebezpieczne uregulowane w umowie o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej.

SMGS – dodatkowe informacje

SMGS jest to list przewozowy stanowiący dokument potwierdzający zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym.

List przewozowy SMGS wypełniany jest w języku rosyjskim lub chińskim w zależności od kraju, do jakiego towary są przewożone.

Umowa przewozu może być zawarta w formie listu elektronicznego.

SMGS i CIM – różnice

Oprócz SMGS istnieje także dokument CIM. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM obowiązuje w Europie Zachodniej, a SMGS w Europie Wschodniej. W przypadku transportu koleją towarów niebezpiecznych, przy wypełnianiu SMGS pojawia się także kilka dodatkowych oznaczeń i rubryk. Jednakże są to bardzo niewielkie różnice w porównaniu z dokumentem CIM.

Oceń wpis

3.8 / 5