Oznaczenie CE, certyfikat CE a deklaracja zgodności

Oznaczenie CE, znane również jako oznaczenie „Conformité Européenne”, poświadcza, że dany produkt spełnia wymogi UE i może być wprowadzony do sprzedaży na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Obejmuje ona wszystkie państwa członkowskie Unii oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat używania tego oznaczenia w przypadku importu oraz różnicy między deklaracją zgodności a certyfikatem CE.

Na jakich produktach umieszczamy znak CE?

Niektóre produkty importowane spoza Unii Europejskiej muszą posiadać znak CE, ale nie wszystkie. Dyrektywy unijne wyszczególniają specjalne kategorie produktów, które muszą posiadać znak CE. Są to:

 • Wyroby medyczne
 • Wyroby medyczne aktywnego osadzenia
 • Wyroby używane do diagnozy in vitro
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny podpadający pod RoHS – ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Produkty związane z energią zaprojektowane metodą eco design
 • Produkty podpadające pod dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem ATEX
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Windy/ dźwigi
 • Wodne kotły grzewcze
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wyroby niskonapięciowe LVD
 • Wyroby elektroniczne EMC
 • Urządzenia ciśnieniowe PED
 • Środki ochrony osobistej/ indywidualnej PPE
 • Wyroby budowlane CPR
 • Pirotechnika
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Rekreacyjne jednostki pływające
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Wyroby elektryczne

Każda z kategorii odnosi się do odpowiedniej dyrektywy Nowego Podejścia. Są to:

 • 90/385/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia
 • 92/42/EWG Dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych
 • 93/42/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych
 • 98/79/WE Dyrektywa wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • 305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR
 • 2000/14/WE Dyrektywa hałasowa OND
 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD
 • 2009/48/WE Dyrektywa zabawkowa TD
 • 2009/125/WE Dyrektywa Ekoprojekt
 • 2011/65/UE Dyrektywa RoHS II i 2015/863 dyrektywa RoHS III
 • 2013/29/UE Dyrektywa wyrobów pirotechnicznych
 • 2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne
 • 2014/28/UE Dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
 • 2014/29/UE Dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych SPV
 • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • 2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID
 • 2014/33/UE Dyrektywa dźwigowa (windy)
 • 2014/34/UE Dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu ATEX
 • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/53/UE Dyrektywa radiowa / dyrektywa RED
 • 2014/68/UE Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED
 • 2016/424 Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych
 • 2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE
 • 2016/426 Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe GAD

Dyrektywy te są co pewien czas uaktualniane, więc warto upewnić się, czy nie używamy przestarzałej nazwy. Jeśli dana dyrektywa jest aktualizowana, wszystkie dokumenty powinny zostać odpowiednio poprawione.

Producent umieszczając znak na produkcie, ma obowiązek sprawdzić jego zgodność z konkretnymi unijnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W zależności od rodzaju towaru, może być wymagane obowiązkowe przetestowanie i ocenienie zgodności produktów przez certyfikowane organizacje z zewnątrz.

Dyrektywy Nowego Podejścia a normy zharmonizowane

Tzw. dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy zasadnicze, które grupują produkty i podają ogólne wymogi, które muszą spełniać. Szczegółowe przepisy dotyczące produktów ujęte są w normach zharmonizowanych. Ich nazwy składają się z liter oraz cyfr. Przykładem może być norma EN 62233:2018, widoczna na załączonym poniżej certyfikacie CE (Certification of Conformity). Widać na nim wyraźnie, że certyfikat odnosi się do jednej dyrektywy, ale trzech norm zharmonizowanych.

Schemat pozyskiwania oznaczenia CE

Za uzyskanie oznaczenia oraz upewnienie się, że wszystkie wymogi zostały spełnione odpowiada producent. Jeśli produkt podlega pod więcej niż jedną dyrektywę, musi spełniać wszystkie. Kolejne kroki znajdują się poniżej:

 1. Sprawdzenie odpowiednich dyrektyw i norm.
 2. Weryfikacja wymagań dla poszczególnych kategorii produktów.
 3. Znalezienie instytucji certyfikującej znajdującej się na terenie któregoś z państw członkowskich UE, jeśli istnieje taki wymóg w przypadku danej grupy produktów.
 4. Sprawdzenie produktu pod względem bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej.
 6. Samodzielne przyznanie sobie oznaczenia CE przez producenta bądź nadanie oznaczenia przez wyznaczoną do tego organizację.

W przypadku importu, to importer a nie producent odpowiada za prawidłowość całego procesu. Jeśli deklaracja zgodności nie będzie prawdziwa, pełna lub produkty nie będą oznakowane, odpowiedzialność ponosi importer. Tak samo w przypadku, gdy towar będzie posiadał oznaczenie CE bez wyraźnej potrzeby – w takiej sytuacji również importer poniesie karę pieniężną oraz wszystkie koszty powiązane z ponownym przejściem przez cały proces. Dlatego już od samego początku warto dobrze sprawdzić kontrahenta oraz sprawować kontrolę nad całym przedsięwzięciem.

Deklaracja zgodności a certyfikat CE

Certyfikat CE to dokument wystawiany przez jednostkę certyfikującą na podstawie test reports. Każdy model zamawianego przez nas produktu powinien zostać poddany odpowiednim badaniom i posiadać własny certyfikat.

Certyfikat CE

Certyfikat CE (Certificate of Compliance/Conformity) zawiera:

 • nazwę wnioskodawcy oraz jego adres – jeśli kontaktujemy się bezpośrednio z producentem, powinna być to nazwa producenta;
 • nazwę producenta oraz jego adres;
 • nazwę produktu i jego model objęty badaniami (jeden certyfikat może być wystawiony dla modelu głównego oraz modeli z nim powiązanych, dlatego musimy się upewnić, czy model naszego produktu jest jednym z nich);
 • normy brane pod uwagę podczas badania – powinny odpowiadać normom zawartym w odpowiedniej dyrektywie, wymaganej w przypadku naszego produktu;
 • numer certyfikatu.

Deklaracja zgodności wystawiana jest natomiast przez producenta na podstawie certyfikatów i test reports. Jest ona niezbędna przy odprawie celnej.

Warto również dodać, że deklaracja zgodności to niepełna nazwa dokumentu. W zależności od dyrektywy, wyróżniamy:

 • deklarację zgodności WE,
 • deklarację zgodności UE,
 • deklarację właściwości użytkowych DWU,
 • krajową deklarację zgodności,
 • krajową deklarację właściwości użytkowych.

Deklaracja zgodności może natomiast wyglądać w następujący sposób:

certyfikacja import z Chin

Deklaracja zgodności zawiera:

 • nazwę produktu i jego model;
 • nazwę i adres producenta i jego adres (lub nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela);
 • oświadczenie o odpowiedzialności producenta;
 • wykaz norm i przepisów, z którymi produkt jest zgodny;
 • datę oraz miejsce wydania deklaracji;
 • imię, nazwisko, stanowisko oraz podpis.

Oznaczenie CE (naniesienie znaku CE)

Znak CE powinien być umieszczony na każdym produkcie trwale i w widocznym miejscu. Wysokość oznakowania powinna wynosić min. 5 mm (jeżeli odpowiednia dyrektywa nie stanowi inaczej). Jeżeli umieszczenie znaku CE bezpośrednio na produkcie nie jest możliwe lub nie ma pewności, że będzie widoczne i czytelne dla konsumenta, wówczas dozwolone jest umieszczenie CE na etykiecie lub opakowaniu.

Jeśli zgodność towaru z określonymi dyrektywami była sprawdzana przez jednostki notyfikowane, numery identyfikacyjne wszystkich jednostek muszą być umieszczone obok znaku.

Znak może nanieść jedynie producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel na podstawie dokumentacji potwierdzającej zgodność towaru z odpowiednimi normami.

Jak poznać fałszywe oznaczenie CE?

Nieuczciwi chińscy producenci wyspecjalizowali się w fałszowaniu oznakowania CE. Możemy się spotkać z wieloma oznaczeniami, które przypominają CE, jednak nie mają z nim nic wspólnego. Najbardziej znanym przykładem podrabianych znaków jest „China Export” – znak na pierwszy rzut oka przypominający CE, jednak nie posiadający „spacji” między literami. Oryginalny znak to dwie zaokrąglone litery CE z wyraźną przerwą między nimi.

Poniżej znajduje się właściwe oznaczenie CE:

CE
certyfikacja i oznaczenie CE

Co robić, gdy certyfikat CE lub test reports wzbudzają nasze wątpliwości?

Kiedy prosimy chińską firmę o nadesłanie certyfikatów, powinniśmy poprosić również o test reports. Jeśli firma odmawia, zwleka z ich nadesłaniem lub przestaje odpowiadać możemy bezpiecznie założyć, że mamy do czynienia z oszustami.

Jeśli jednak mamy w swoich rękach zarówno certyfikaty i test reports, ale nie wzbudzają one naszego zaufania, powinniśmy skontaktować się z jednostką certyfikującą, która je wystawiła. Aby zgłosić nasze wątpliwości, musimy podać nr certyfikatu.

Oznaczenie CE – Co robić gdy nasz towar dotrze bez niego?

W przypadku, gdy produkty nie posiadają znaku CE i/lub importer nie posiada właściwych dokumentów i certyfikatów, zostają one zatrzymane na granicy. Dokumenty mogą zostać wysłane przez urząd celny do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, który podejmuje decyzję o dalszym losie towarów.

Gdy dostawca posiada wszystkie wymagane deklaracje i certyfikaty, importer może poprosić o jego zgodę na umieszczenie znaku CE na produktach w kraju importu. Stosuje się wówczas procedury naprawcze: procedurę uszlachetniania czynnego lub procedurę składu celnego. W obydwu przypadkach przeprowadzane są zabiegi mające dopuścić towar do sprzedaży, w tym znakowanie produktów. Do czasu oznakowania towary są zwolnione z należności celnych, ponieważ przez odprawę mogą przejść jedynie produkty gotowe do sprzedaży.

Jeśli natomiast kupujący nie posiada odpowiednich dokumentów, towar może zostać zniszczony lub zwrócony do nadawcy. Trzecia możliwość to certyfikacja na terenie Polski na koszt własny importera.

Oznaczenie CE – podsumowanie

Importując towary spoza UE, musimy mieć zawsze na uwadze, czy spełniają one europejskie normy. Jednym z najważniejszych oznaczeń, o jakie musimy zadbać to CE, oparte na deklaracji zgodności przygotowanej przez producenta. To na importerze spoczywa odpowiedzialność dopilnowania, aby CE znajdowało się na wszystkich wymagających tego towarach oraz aby deklaracje zgodności były rzetelne i odnosiły się do każdego konkretnego produktu.

Zachęcamy do korzystania z oferowanej przez Chiński Raport usługi weryfikacji chińskich kontrahentów, w tym posiadanych przez nich certyfikatów.

Oceń wpis

5 / 5