Oznakowanie EAC

Certyfikat Zgodności Unii Celnej (Euroasian Conformity Mark, EAC Mark) to dokument, który potwierdza, że produkt wprowadzany na teren Euroazjatyckiej Unii Celnej jest zgodny z wymogami określonymi w przepisach obowiązujących na jej obszarze. Co warto wiedzieć o oznakowaniu EAC?

Czym jest Euroazjatycka Unia Celna?

Euroazjatycka Unia Celna to jednolity obszar celny powstały w 2010 roku na podstawie umowy podpisanej przez Federację Rosyjską, Republikę Białorusi i Republikę Kazachstanu. W 2015 roku do porozumienia dołączyły Republika Armenii oraz Republika Kirgiska.

Kraje EAC
Źródło: Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich, ccrw.pl/unia-celna

Pomiędzy państwami EAC nie stosuje się ceł oraz innych ograniczeń dla przepływu dóbr. Z kolei dla krajów z zewnątrz państwa EAC stosują jednolitą politykę celną, jednolite środki kontroli a także takie same regulacje prawne i normy dla towarów, które zostają wprowadzone na rynek. Znacznie ułatwia to przepływ towarów w obrębie Unii, a dla zagranicznych przedsiębiorców upraszcza proces eksportu na te tereny, gdyż wszystkie pięć państw stosuje jednolite wymagania dla importowanych dóbr. Dzięki posiadaniu jednego certyfikatu można wprowadzić swój towar w obieg w rejonie całego EAC.

Po co stosowane jest oznakowanie EAC?

Jeżeli towar jest oznaczony symbolem EAC sygnalizuje to, że spełnia on wymogi jakości i bezpieczeństwa określone przez Euroazjatycką Unię Celną.

Oznakowanie EAC jest wymagane, aby wprowadzić swój towar w obieg Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Do zalet oznakowania EAC można zaliczyć: jeden dokument pozwala na eksport do pięciu krajów, uproszczenie procedur certyfikacji i odpraw celnych, ułatwienie przepływu towarów w obrębie Unii czy wzrost wymiany handlowej.

Dla jakich produktów stosowane jest oznakowanie EAC?

Certyfikacja EAC obejmuje szeroką gamę towarów, między innymi:

 • część wyrobów spożywczych i produkty przetwórstwa rolno-spożywczego
 • maszyny i urządzenia
 • wyroby elektryczne i elektroniczne
 • niektóre wyroby przemysłu lekkiego
 • artykuły dla dzieci
 • aparatura medyczna (przy czym dla przyrządów medycznych stosowane jest specjalne oznakowanie EAC MED)
 • materiały budowlane
 • artykuły chemiczne
 • karmy dla zwierząt.
Oznakowanie EAC

Jak stosować oznakowanie EAC?

 1. Symbol EAC, składa się z liter „E”, „A”, „C”, które są jednakowej wysokości (wynoszącej minimum 5 mm) i szerokości, napisane jednakowym fontem.
 2. Symbol może być w kolorach białym lub czarnym i powinien być kontrastujący dla podłoża.
 3. Oznaczenie powinno być naniesione na produkt (jeśli to możliwe), opakowanie oraz dokumentację techniczną.
 4. Znak EAC powinien znajdować się na każdej jednostce, w miarę możliwości obok znaku towarowego producenta.
 5. Symbol powinien zostać naniesiony na towar przed odprawą celną, przez producenta, jego przedstawiciela lub importera wprowadzającego produkt na teren Unii.
 6. Oznaczenie powinno być widoczne, nieusuwalne i trwałe, tak aby wytrzymało cały cykl użytkowania produktu.

Dokumentacja

Upoważnić oznakowanie EAC można na podstawie trzech dokumentów:

 • certyfikatu rejestracji państwowej
 • Deklaracji Zgodności EAC
 • Certyfikatu Zgodności EAC

Dla uzyskania każdego z tych dokumentów obowiązują różne procedury, różniące się czasem potrzebnym dla ich wykonania.

Jak zdobyć oznakowanie EAC?

Tylko osoba prawna zarejestrowana na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej może aplikować o nadanie certyfikacji EAC.

EAC

Wymagana dokumentacja do uzyskania znaku EAC

 • Wniosek
 • Statut spółki przedstawiciela z obszaru EAC
 • Kopia ważnego kontraktu z przedstawicielem z obszaru EAC, wraz z klauzulą ograniczenia odpowiedzialności
 • Opis techniczny wszystkich eksportowanych produktów
 • Sprawozdanie z testów produktów wykonane przez producenta
 • Certyfikat ISO 9001 (jeśli firma taki posiada)

Przebieg procedury uzyskiwania oznakowania EAC (dla Certyfikatu Zgodności EAC):

 1. Złożenie potrzebnej dokumentacji.
 2. Przeprowadzenie audytu fabryki.
 3. Pobranie próbek i przeprowadzenie testów.
 4. Wydanie decyzji na podstawie zebranych informacji. Jeśli jest pozytywna – wydanie certyfikatu i wpisanie do rejestru. Wnioskujący zyskuje prawo nanoszenia oznaczenia EAC na swoje towary.

Ile trwa uzyskanie znaku EAC?

Procedura uzyskania certyfikacji EAC może trwać od 5 do 45 dni roboczych.

Ile jest ważny certyfikat EAC?

Maksymalny czas ważności takiego certyfikatu to 5 lat.

Oznakowanie EAC – podsumowanie

 • Znak EAC oznacza, że produkt spełnia wymogi Euroazjatyckiej Unii Celnej.
 • Euroazjatycka Unia Celna to obszar, który od 2015 roku obejmuje pięć państw: Rosję, Kazachstan, Białoruś, Armenię i Kirgistan.
 • Oznakowanie EAC jest wymagane dla większości produktów wprowadzanych na rynek w obrębie Unii.
 • Procedura uzyskania certyfikacji EAC trwa od 5 do 45 dni i w przypadku jej pozytywnego wyniku, eksporter zyskuje prawo nanoszenia na swój produkt symbolu EAC.

Oceń wpis

5 / 5