Oznakowanie PEFC

Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakup owych i zwracają uwagę na pochodzenie produktów. Jednym ze sposobów na upewnienie się, że produkty drzewne zostały pozyskane w sposób zrównoważony, jest wybór produktów z oznakowaniem PEFC.

Czym jest oznakowanie PEFC?

Program Zatwierdzenia Certyfikacji Leśnej (ang. The Programme for Endorsement of Forest Certification – PEFC) jest organizacją działającą na całym świecie, która promuje dobrą dla środowiska gospodarkę leśną. Stosując certyfikaty i oznakowania daje pewność, że wszelkie produkty drzewne pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, materiałów pochodzących z recyklingu i/lub źródeł kontrolowanych przez PEFC.

55 krajów prowadzi niezależne, państwowe organizacje, które wdrożyły system kontroli lasów na terenie swojego narodu i już około 280 milionów hektarów lasów posiada certyfikaty PEFC. Polska od 2003 roku ma związek z organizacją PEFC i ponad 7 350 000 hektarów pomyślnie przeszło proces.

Dlaczego warto posiadać oznakowanie PEFC?

Oznakowanie PEFC jest bardzo atrakcyjne, gdyż jest pomocne w celu promocji firmy i pokazuje potencjalnym klientom swój wkład w zrównoważone zarządzanie zasobami i silne zaangażowanie w realizację celów ONZ związane z ochroną środowiska. Posiadanie certyfikatu PEFC będzie miało coraz większe znaczenie, ponieważ świat zaczyna bardzo mocno zwracać uwagę na zrównoważony rozwój i odpowiedzialne rozporządzanie zasobami środowiska naturalnego. Już około 20 000 firm korzysta z kontroli pochodzenia produktu PEFC. Dla właścicieli lasów certyfikat również jest bardzo korzystny i ponad 750 000 osób taki posiada.

Na jakiej podstawie zostaje przyznane oznakowanie PEFC?

Organizacja ubiegająca się o przyznanie oznakowania PEFC musi lub powinna przejść szereg wielu wytycznych. Niektóre z nich to na przykład:

 • posiadanie szeregu dokumentów
 • posiadanie systemu zarządzania zgodnego z wymogami
 • zdefiniowany łańcuch dostaw PEFC
 • pisemnie udokumentowane procedury dla swojego łańcucha dostaw PEFC
 • przeprowadzone ewidencje (przynajmniej w odniesieniu do grup wyrobów objętych łańcuchem dostaw PEFC)
 • przeprowadzanie kontroli co najmniej raz w roku
 • opracowane procedury rozpatrywania skarg
 • posiadanie dokumentacji zawierającej identyfikację materiałów wejściowych i deklarację wyrobów wyjściowych.

W celu przyznania oznakowania PEFC organizacja powinna również wykazać, że:

 • nie stosuje się pracy przymusowej
 • nie uniemożliwia się pracownikom swobodnego zrzeszania się, wybierania swoich przedstawicieli i rokowań zbiorowych z pracodawcą
 • zapewnia się pracownikom równe szanse zatrudnienia i równe traktowanie
 • nie wykorzystuje się pracowników, którzy nie osiągnęli wymaganego prawem wieku, czyli wieku 15 lat lub wieku obowiązku szkolnego (w zależności od tego, który z tych wartości jest wyższy)
 • warunki pracy nie zagrażają bezpieczeństwu ani zdrowiu.

Logo i oficjalna strona internetowa oznakowania PEFC

Logo PEFC może być w bardzo precyzyjny sposób spersonalizowane tak, aby dobrze wkomponowało się w wygląd produktu. Służy do tego Generator Etykiet PEFC i pozwala na trzy różne kolory: zielony, czarny i biały.

Na początku 2020 roku PEFC opublikował dwie zmienione normy: Łańcuch Dostaw 2020 i Znaki Towarowe PEFC 2020. Zawierają one nowe wymagania dotyczące stosowania etykiety PEFC. W związku z tym od 2020 r. istnieją dwa Generatory Etykiet PEFC. Należy więc dokładnie sprawdzić, czy firma powinna stosować się do wytycznych oryginalnych, czy nowych wymagań.

Nowe logo:

Oznakowanie PEFC logo

Oficjalna strona internetowa PEFC: pefc.org

Kto zarządza oznakowaniem PEFC?

Oznakowaniem PEFC zarządza organizacja non-profit, której celem jest przynoszenie korzyści przyrodzie, ludziom i klimatowi. Zależy jej na rozwinięciu lepszego zarządzania zasobami naturalnymi i bardziej przyjazną praktyką biznesową. Stara się zapewnić lepsze gospodarowanie zasobami znajdującymi się w lesie, aby mogły one istnieć jak najdłużej

Jako organizacja patronacka popiera krajowe systemy certyfikacji lasów, które zostały opracowane i dostosowane do lokalnych priorytetów i warunków.

Oznakowanie PEFC – podsumowanie

 • 280 000 hektarów lasów na całym świecie posiada certyfikat PEFC.
 • Warto posiadać certyfikat PEFC, ponieważ rola zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska na świecie jest coraz większa.
 • Firma ubiegająca się o certyfikat PEFC powinna przejść szereg wytycznych.
 • Od 2020 r. zmieniły się wytyczne odnośnie łańcucha dostaw i etykiety.

Oceń wpis

5 / 5