Rejestr BDO a import

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Obowiązkowi rejestracji w BDO podlega każdy, kto wprowadza w obieg produkt lub produkty w opakowaniach. Z tego też powodu rejestracja w BDO jest wymagana wobec wszystkich importerów.

Rejestr BDO

Przedsiębiorcy, którzy sprowadzają towary są zobowiązania do zapewnienia odzysku ich opakowań. Jeśli się z niego nie wywiążą, muszą uiścić tzw. opłatę produktową. Naturalnie korzystniejsze, zarówno dla przedsiębiorcy jak i środowiska, rozwiązanie to samodzielne lub pośrednie zapewnienie odzysku odpadów.

Dodatkowo, przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Obowiązkowi rejestracji podlegają m.in. podmioty, które wprowadzają:

 • na terytorium kraju produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach;
 • lub pośredniczą we wprowadzaniu do Polski baterii i akumulatorów;
 • na rynek kraju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • do kraju towary powstałe z użyciem olejów, smarów, opon pneumatycznych (pojazdy);

a także podmioty:

 • prowadzące eksport produktów w opakowaniach lub odpadów opakowaniowych;
 • kupujące i importujące towary w opakowaniach, opakowania lub odpady opakowaniowe od krajów Unii Europejskiej.

Jak wygląda proces rejestracji w BDO?

rejestr bdo

Zanim złożymy wniosek, musimy uiścić opłatę rejestrową na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Przelew powinien zawierać nazwę i REGON płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty. Wynosi ona 100 lub 300 PLN. W każdym kolejnym roku do końca lutego należy uiścić taką samą opłatę roczną.

Wniosek o rejestrację do BDO można złożyć wyłącznie elektronicznie. Należy to zrobić na stronie biznes.gov.pl. We wniosku należy wypełnić jedynie te działy, które dotyczą danego przedsiębiorcy. W przeszłości do wniosku w formie papierowej należało dołączyć dokumenty takie jak uwierzytelniona kopia dowody osobistego czy oświadczenie o spełnianiu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru BDO, ale przy rejestracji online nie są one wymagane.

Część przedsiębiorców jest zobowiązanych do przedstawienia dodatkowych dokumentów np. podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą załączyć umowę z organizacją odzysku owego sprzętu oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego.

W przypadku, gdy w składanym wniosku pojawią się braki lub błędy, urząd wezwie przedsiębiorcę do naniesienia poprawek w terminie do 7 dni od powiadomienia.

W razie aktualizacji danych np. w przypadku zmienionego zakresu działalności firmy, aktualizacji w rejestrze należy dokonać w ciągu 30 dni. W razie całkowitego zakończenia działalności gospodarczej, należy w ciągu 14 dni złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru.

Numer rejestrowy BDO

Po dokonaniu rejestracji, każdy przedsiębiorca otrzymuje indywidualny dziewięciocyfrowy numer rejestrowy. Numer ten należy umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Za jego brak grożą wysokie kary pieniężne – od 5 tys. do miliona złotych. Taka sama kara grozi w przypadku prowadzenia działalności bez wcześniejszego wpisania do rejestru.

Przedsiębiorca otrzymuje login do konta, na którym ma obowiązek prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów. Ten obowiązek może jednak przejąć zatrudniona organizacja odzysku.

Ile wynosi opłata produktowa?

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku odzysku odpadów, musi uiścić opłatę produktową. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jej łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł – wówczas przedsiębiorca jest z niej zwolniony.

Podstawą obliczenia opłaty jest rodzaj opakowania i jego masa w przeliczeniu na kilogramy. Opłacie mogą zostać poddane wszystkie opakowania lub jedynie ta część, która nie została poddana odzyskowi.

Przykładowe stawki opłaty:

 • opakowania z tworzyw sztucznych – 2,70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg);
 • opakowania ze szkła – 0,30 zł;
 • opakowania z aluminium – 1,40 zł;
 • opakowania ze stali – 0,80 zł;
 • opakowania z papieru i tektury – 0,70 zł;
 • opakowania z drewna – 0,30 zł.
Rejestr BDO opłaty produktowe

Rejestracja w BDO – podsumowanie

Rejestracja w BDO to obowiązek każdego importera, a także przedsiębiorców eksportujących produkty w opakowaniach. Warto zapoznać się z dokładnymi informacjami na jej temat na portalu bdo.mos.gov.pl, biznes.gov.pl lub w naszym darmowym poradniku.

Oceń wpis

4.4 / 5