ADN – Co to jest?

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi. Warto pamiętać, że przepisy ADN nowelizowane są w Europie co dwa lata.

Geneza

Umowa ADN została sporządzona w Genewie dnia 26 maja 2000 r., w związku z konferencją dyplomatyczną, która odbyła się pod wspólnym patronatem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CCNR). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 29 lutego 2008 r.

Założenia ADN

Porozumienie ADN składa się z głównego tekstu prawnego (samej umowy) oraz załączonych rozporządzeń. Głównym celem zawarcia umowy było zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi. Dodatkowo stronom przystępującym do porozumienia zależało na ułatwieniu operacji transportowych i promowaniu międzynarodowego handlu towarami niebezpiecznymi. Oprócz tego umowa ADN przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zapobieganie wszelkim zanieczyszczeniom wynikającym z wypadków lub incydentów podczas przewozu produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Co zawiera porozumienie?

Otóż umowa ADN informuje jakie towary i substancje niebezpieczne mogą być przewożone lub są wyłączone z przewozu statkami żeglugi śródlądowej. Dodatkowo wskazuje sposób ich pakowania, załadunku lub rozładunku. Oprócz tego zawiera między innymi wytyczne dotyczące:

 • sposobu klasyfikowania towarów niebezpiecznych;
 • koniecznych oznaczeń, dokumentacji;
 • urządzeń przeciwpożarowych;
 • wyposażenia statków wykorzystywanych do transportu towarów niebezpiecznych;
 • sposobów manipulowania ładunkiem (z uwzględnieniem statków do przewozu ładunków suchych i zbiornikowców);
 • szkoleń zarówno załogi jak i osób zaangażowanych w przewóz towarów;
 • procedur wydawania świadectw dopuszczenia do obrotu.

Tym samym porozumienie ADN reguluje ruch żeglugowy. Eliminuje również ryzyko zanieczyszczenia czy skażenia środowiska, a także zwiększa bezpieczeństwo na śródlądowych drogach wodnych.

Umowa – na co zwrócić uwagę

Zgodnie z treścią umowy ADN na pokładzie powinny znajdować się przede wszystkim dokumenty przewozowe, obejmujące wszystkie towary niebezpieczne przewożone na pokładzie, a także plan przechowywania (sztauowania) tych produktów. Przy przewozie towarów niebezpiecznych sprawdza się:

 • klasyfikację materiałów niebezpiecznych;
 • wymagania dotyczące wyposażenia transportowego statku;
 • informacje zawarte w dokumencie przewozowym;
 • wymagania dotyczące pracowników;
 • szkolenia zawodowe;
 • ogólne przepisy dotyczące pakowania (z uwzględnieniem cystern, kontenerów-cystern, pojazdów-cystern, itp.);
 • oznakowanie i nalepki ostrzegawcze;
 • manipulowanie i rozmieszczanie ładunku;
 • dokumenty dotyczące pojazdu i transportu.

Pełną treść umowy ADN w języku polskim można znaleźć na stronie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych).

Oceń wpis

5 / 5