Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to transakcja realizowana w ramach wymiany handlowej między podmiotami z dwóch różnych państw należących do Unii Europejskiej. Procedura ta pozwala na odroczenie płatności podatku VAT. Z tego względu korzysta z niej również coraz więcej przedsiębiorców importujących towary spoza Wspólnoty. Na czym polega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

Kiedy obowiązuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

O wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów mówimy w przypadku wywozu towarów z jednego kraju należącego do Unii Europejskiej do innego państwa członkowskiego. Aby wymiana handlowa mogła być zakwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, nabywca musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która została zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Sprzedawca natomiast musi być czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą i zarejestrowanym do VAT UE.

Dokumentacja niezbędna do WDT

Do dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów konieczna będzie odpowiednia dokumentacja, potwierdzająca spełnienie warunków takiej wymiany. Dokumenty świadczące o dokonaniu transakcji między podmiotami znajdującymi się na terenie dwóch różnych państw członkowskich UE to m.in.:

  • Oświadczenie nabywcy, które potwierdza, że produkty zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub osobę trzecią do państwa przeznaczenia. Członkowskie państwo przeznaczenia musi zostać wskazane w oświadczeniu.
  • Dokumentacja dotycząca wysyłki lub transportu (np. od przewoźnika odpowiedzialnego za tranzyt) świadcząca o dostarczeniu towaru do państwa członkowskiego UE. Mogą to być np. podpisane listy przewozowe, konosament, faktura za transport lotniczy lub faktura od przewoźnika.
  • Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, służąca do wykazania elementów identyfikujących towar.

Ponadto, transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE. Obowiązek ten następuje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jest ona sprawozdaniem z działań przeprowadzonych w danym okresie, a nie deklaracją podatkową.

VAT-UE

VAT-UE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przy imporcie spoza Unii Europejskiej

Procedura wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów coraz chętniej wykorzystywana jest przez importerów towarów spoza Wspólnoty. W takiej sytuacji wyroby np. z Chin transportowane są do państwa członkowskiego Unii (np. do Niemiec), innego niż państwo docelowe (np. Polska), które również należy do UE. Takie działanie nazywa się procedurą 42. Przedsiębiorcy wykorzystują tę metodę, aby odroczyć płatność podatku VAT.

W takim przypadku odprawa odbywa się w kraju innym niż Polska, a obowiązek rozliczenia podatku VAT przechodzi na tamtejszego przedstawiciela fiskalnego. Korzystając z tego procesu, importer nie musi opłacać podatku od razu przy odprawie, a jedynie cło. Obowiązek odprowadzenia podatku należnego powstanie natomiast dopiero w chwili sprzedaży towaru. Trzeba pamiętać jednak o konieczności opłaty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spełnienie pewnych warunków umożliwia zastosowanie stawki 0% dla WDT.

Warunki dla zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie Art. 42. ustawy dotyczącej podatku od towarów i usług:

  1. Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca nadał podatnikowi.
  2. Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
  3. Podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – podsumowanie

O wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów mówimy w przypadku wywozu towarów z jednego państwa należącego do UE do innego kraju członkowskiego. Sposób ten wykorzystywany jest również przez importerów towarów spoza Wspólnoty, ponieważ umożliwia odroczenie opłaty podatku VAT. Należy pamiętać, że aby transakcja mogła być zakwalifikowana jako WDT trzeba spełnić odpowiednie warunki i posiadać obowiązkową dokumentację.

Oceń wpis

4.6 / 5